Telefon: 08-16 38 10
E-post: erik.olsson@socant.su.se
Rum: B667

FD, Docent i Etnicitet
Professor i internationell migration och etniska relationer

Erik Olssons akademiska bakgrund finns inom socialantropologi (fil kand Stockholms universitet 1988) och temaforskningen vid Linköpings universitet (FD i Kommunikation 1995). Han har tidigare forskat och undervisat vid Linköpings universitet och Södertörns högskola men är sedan 2008 verksam vid Stockholms universitet. Olsson deltog bl a i uppbyggnaden av Tema Etnicitet (numera REMESO) och Tema Äldre och Åldrande (numera NISAL) vid Linköpings universitet. Han har också varit handledare för totalt sju doktorander vid Linköpings universitet. Vid Stockholms universitet har Olsson varit föreståndare/prefekt för CEIFO (2008-2011) och har sedan 2012 ansvarat för utvecklingen av transnationell migration (även Migrationsklustret) vid Socialantropologiska institutionen. Han är handledare för fyra doktorander vid Socialantropologiska institutionen.

Forskning

Erik Olssons forskning har i huvudsak varit inriktad på migrations- och etnicitetsfrågor (IMER). Hans tidiga produktion var inriktad främst mot identitetsfrågor och social praktik inom etnicitetsfältet – avhandlingen (1995) är en etnografisk studie av ett multietniskt servicehus. Efterhand har hans forskning till stor del kommit att handla om transnationell migration och diaspora, där han bland annat har forskat om chilensk exil och post-exil och den migration som utvecklas mellan Chile och Sverige. Olsson har deltagit i ett flertal projekt med inriktning på etnicitet, flyktingar och återmigration samt gjort ett flertal fältarbeten i Chile, Spanien och Ukraina. I projektet Mellan hemland och värdland studerade han den chilenska diasporans omvandling i olika historiska sammanhang och hur så kallad återvandring uttrycks.

Olsson har i sin forskning också haft ett intresse för de sociala nätverkens roll både i att mobilisera befolkningen men också som institution för förmedling av service och tjänster. I samband med detta blir bland annat generationsproblematiken aktuell. Ett exempel på detta intresse ges i projektet Transnationella utbildningskarriärer (Vetenskapsrådet 2008), där också docent Ali Osman och FD Catarina Lundqvist ingår, som sätter in ungas val (och icke-val) av utbildning i ett perspektiv där såväl deras etniska nätverk som deras transnationella anknytning kan få betydelse. En fortsättning av denna forskning bedrivs inom projektet Pathways to Success (Wallenbergstiftelsen) som påbörjas 2015. Här studeras hur barnen till migranter i Sverige lyckas göra karriärer som tar dem till ”elitpositioner”. Olsson har i ett projekt (finansierat av Riksbanken Jubileumsfond), Omsorg och service i transnationella rum (A. Rabo), med ett liknande perspektiv också studerat hur svenskarna i Spanien organiseras som en diasporisk gemenskap. Dessutom har Olsson varit nationell koordinator i EU projektet CoHaB (ITN) som bl a anställt tre doktorander med inriktning på diasporaforskning.

Olsson har varit engagerad i en rad forskarnätverk och organisationer. Han har bl a varit styrelseledamot i IMER förbundet, Nordic Migration Research (nordiska migrationsförbundet) och IMISCOE. Ett annat exempel är ansvaret för det riksomfattande Forskarnätverket om transnationalism och diaspora och TRANSMIG, en forskargrupp inom IMISCOE.

Utvalda publikationer

2014

 • Olsson Erik (guest editor together with Russell King) (2014), ‘From Diaspora with Dreams, Dreaming about Diaspora: Narratives on a Transnational Chilean Community’, Diaspora 17:3 (2008) / published Summer 2014.
 • Olsson Erik (with Russell King) (2014), ‘Introduction: Diasporic Return’, Diaspora 17:3 (2008) / published Summer 2014.

2013

2012

 2011

2010

2009

2008

 • Olsson, Erik, ”I skuggan av ett beslut: Hur migration representeras i statens återvandringspraktik”, i Gustafsson, A, Olin Lauritzen, S och Ödman, P-J (red.) ”Främlingskap och tolkning: en vänbok till Charles Westin". Stockholm: Stockholms universitetsförlag.

2007

 • Wahlbeck, Ö och Olsson, E., ”Ett begrepp på resa: om diaspora i forskningen”, i Olsson, E, Lundqvist, C., Rabo, A., Sawyer, L., Wahlbeck, Ö. och Åkesson, L. (eds.): ”Transnationella rum: diaspora, migration och gränsöverskridande relationer”, Umeå: Boréa.
 • Olsson, E., ”Bortom exilen: diasporiseringen av chilenarna i Sverige”, i Olsson, E, Lundqvist, C., Rabo, A., Sawyer, L., Wahlbeck, Ö. och Åkesson, L. (eds.): ”Transnationella rum: diaspora, migration och gränsöverskridande relationer”, Umeå: Boréa.
 • Olsson, E., ”Familjens plats: återvandring bland Sverigechilenska familjer”, i Eastmond, M. och Åkesson, L. (eds.): Globala familjer, Göteborg: Gidlunds.
 • Olsson, E. (2007), ”Invandrade minoriteter som diaspora”, Invandrare och Minoriteter 1/2007.

2004

 • Öberg B-M, Närvänen A-L, Näsman E. och Olsson E. (eds.), “Changing Worlds and the Aeging Subject. Dimensions in the Study of Ageing and Later Life”, Aldershot: Ashgate.
 • Olsson, E., “Event or Process? Repatriation-practice and Open-ended Migration”, in Frykman, M. (ed.) Transnational Spaces: Disciplinary Perspective, Malmö: Malmö University.

2003

 • Olsson, E och Narvselius H. E., "East, West and what Next? Formations of identity among young people in post-Soviet L’viv", Huddinge: Södertörns högskola 2003.
 • Olsson, E.,”Med väskorna packade: Identitetsrum mellan Chile och Sverige”, i Garsten, C. och Sundman, K. (red.) Moderna människor, Stockholm: Liber.
 • Olsson, E., ”En spansktalande oas”, Äldre i Centrum.
 • Olsson, E., Lundqvist C. och Persson Kuylenstierna, A., "Kriminalvård och etnicitet", Kriminalvårdsstyrelsens rapportserie.
 • Olsson, E. (2003), ”Väljer att vara annorlunda”, Invandrare och Minoriteter.

2002

 • Olsson, E., ”En bok om gränsland”, (recension), Sociologisk forskning.
 • Olsson, E., Händelse eller process: om återmigration som frivillig återvandring, [’Event or Process? Return Migration as Voluntary Repatriation’], Norrköping: Merge 2002/1.

Aktuell undervisning

 • Handledning masteruppsatser

Forskningsanslag

2014

 • Konferensbidrag: ”Socialt ansvar på distans: En konferens om omsorg, föräldraskap och generation i transnationella rum”, FORTE.
 • Forskningsbidrag: ”Pathways to Success: the upcoming elite among descendants of migrants in Sweden”, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (projektet påbörjas 2015).

Forskarnätverk

 • TRANSMIG, en forskargrupp inom IMISCOE

Konferens- workshopdeltagande

2015

2014

Styrelseuppdrag

Förtroendeuppdrag

2014

 • Vetenskaplig expert för projekt om utvärdering av återvandringsinsatser, Institutet för lokal och regional demokrati, Växjö.
 • Sakkunnig: Forskartjänst med inriktning på Migration and Mobility.
 • Granskare (lektör): Utlåtande om antologi, Aarhus Universitetsförlag

Redaktionella uppdrag

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.