Telefon: 08-16 26 63
E-post: johanna.gullberg@socant.su.se
Rum: B698

Forskning

Feministiska och antirasistiska spänningar rörande Paris förorter – En motståndets etnografi

Min studie är en etnografisk jämförande studie av tre politiska grupper som verkar i Paris förorter – Ni putes ni soumises, AFRICA och Les indigènes de la république. De två förstnämna grupperna är uttalat både feministiska och antirasistisk. Den sistnämna är antirasistisk men inbegriper ett feministisk kollektiv. Alla grupperna i min studie försvarar alltså explicit såväl en feministisk som antirasistisk politisk ideologi, men i sin politiska praktik tenderar de att hamna i antingen ett feministiskt eller antirasistiskt fält. Därför har jag i min avhandling valt att fokuserar på hur det kommer sig att de tre grupperna inte samtidigt kan agera som både feminister och antirasister. Mina försök att förstå denna gåta har fört mig in i andra sociala spänningsfält, exempelvis det franska koloniala arvets betydelse i den nationella politiska praktiken, den franska sekularismens (laïcité) radikala delning mellan politik och religion, formandet av en polariserad ”vi-och-dom” dikotomi mellan ”fransmän” och invandrare”—en process jag kallar ett ”radikaliserande av den andras annorlundahet”—och till slut uppkomsten av olika moraliska världar i det politiska livet. Det är alltså utifrån en analys av hur just den här gränsdragningen mellan feminism och antirasism föds och fungerar i de tre gruppernas politiska praktik som mitt avhandlingsarbete kretsar kring.