Ledning

Beslut om löner, större inköp, arvoden Mark Graham

 

 

 

Ekonomiadministration

Budgetering/budgetfrågor Eva Eyton
Ekonomisk uppföljning projekt Eva Eyton
Fakturahantering Eva Eyton
Personliga utlägg Primula (support Eva Eyton)
Reseräkningar (granskning samt information) Eva Eyton
Stipendieutbetalning (MFS) Monika Tegelberg
Rese- hotellbeställningar för inresande gäster till institutionen Lina Lorentz
Övergripande frågor kring ekonomi och administration Eva Eyton

 

 

 

Personaladministration

Anställningsärenden - handläggning Monika Tegelberg
Arbetsgivarintyg Personalavdelningen Gunilla Westin
Arvoden/kostnadsersättning externa föreläsare Monika Tegelberg
Friskvårdsersättning (ansökan om bidrag) Monika Tegelberg
Personalgym Eva Eyton
Ledighetsansökan (ej semester), påskrift närmaste chef Monika Tegelberg
Semester Registreras i Primula
Sjukanmälan och friskanmälan Registreras i Primula samt mail till Monika Tegelberg
Nycklar Monika Tegelberg
Passerkort Monika Tegelberg
SU-konto (login-uppgifter) Monika Tegelberg
Reseförsäkring Kammarkollegiet Monika Tegelberg
SU:s personalkatalog (SUKAT-ansvarig) Monika Tegelberg
Löne- och tidrapport (arvodesräkning) Monika Tegelberg

 

 

 

Kurs- och utbildningsadministration

Registrera studenter och betygsrapportering mm i Ladok Peter Skoglund
Adm. kring antagning av studenter Peter Skoglund
Kursutvärdering, insamling och utskick Peter Skoglund
Kurshemsidor och schema-uppdateringar Peter Skoglund
Mondo Peter Skoglund
Kurslitteratur Respektive studierektor
Frågor kring examinering Respektive studierektor
Beslut kring studenter, t.ex. dispens, tillgodoräknanden Respektive studierektor
Kursbemanning, grundnivå Renita Thedvall
Kursbemanning, avancerad nivå Shahram Khosravi
Kursbemanning, global utvecklin Heidi Moksnes
Övergripande bemanningsansvar Renita Thedvall
Koordinera MFS (institutionens ansökan och studenters ansökan/resor) Shahram Khosravi och Heidi Moksnes
SISU: utbildningsplaner, kursplaner anmälningskoder Respektive studierektor
Studievägledning Christer Norström
Utbytesstudier (Erasmus och Creole) Christer Norström

 

 

 

Forskningsadministration

DiVA Lina Lorentz
Bokinköp (projekt) Lina Lorentz för inlogg till Bokus
   

 

Information

E-postlistor Lina Lorentz
Grafisk profil (logotyper) Lina Lorentz
Institutionens webbplats Lina Lorentz
Press Lina Lorentz
Trycksaker Lina Lorentz

 

 

 

Lokalfrågor

Lokalbokning Peter Skoglund
Rumsfördelning Mark Graham
Underhåll/service i egna lokaler Akademiska Hus. www.akademiskahus.se. Felanmälan finns under rubriken Kundservice
Underhåll/service i undervisningslokaler SU:s Lokalservice lokalservice@su.se

 

 

 

Övrig service

Arkivvårdare Peter Skoglund
Datasupport Beroende på problem  Helpdesk 08-16 19 99 eller Serviceportalen ELLER Viktor Karlin (skriv upp i pärm i Peters rum)
Diariet Lina Lorentz
Inköp av IT-utrustning, programvaror och licenser Eva Eyton
Inköp av kontorsmtrl Peter Skoglund
Kaffeautomat inköp Peter Skoglund
Kaffeautomat felanmälan Ombesörjes av den/de som har köksvecka
Posthantering Peter Skoglund
Sekreterare institutionsstyrelsen Peter Skoglund
Service och tillsyn av kopiatorer och skrivare (Printomat) Helpdesk 08-16 19 99 eller Serviceportalen
Upphandlingsansvarig Eva Eyton

 

 

 

Ombud

Arbetsmiljö Peter Skoglund
Brandskydd Eva Eyton
Jämställdhet Mark Graham och Tomas Cole
Ombud för likabehandling och trakasserier Mark Graham och Tomas Cole
Miljö Simon Johansson
Skyddsombud Eva Eyton
Ombud för ergonomi Peter Skoglund
Ombud för mångfaldsfrågor Shahram Khosravi
SULF-ombud Simon Johansson