Kajsa Rudberg, PhD student, Department of Social Anthropology, Stockholm University

”Overloaded” - relationer, förhandlingar och elevpositioneringar i skolvardagen på två svenska skolor

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag relationer, processer och elevpositioneringar som uppstår och utvecklas i skolvardagen på två skolor. Skolorna är belägna i ett bostadsområde där majoriteten av invånarna har en mindre privilegierad socioekonomisk status – därmed kan de två skolorna sägas befinna sig på ”förlorarsidan” i det segregerade svenska skolsystemet. I fokus för min analys står elevernas identitetsskapande och de sociala och strukturella förutsättningar som omgärdar detta. I synnerhet uppmärksammar jag hur identitetsskapandet tar form i samklang med signifikanta andra och då närmare bestämt lärare och andra elever. Här belyser jag hur elever intar situationella och kontextuella positioner som ”dåliga” respektive ”duktiga” elever och hur detta hänger samman med lärares och andra elevers förväntningar. Dessa processer söker jag vidare förstå i relation till skolan som sorterande och ”exkluderande” institution, elevernas klassbakgrund, samhälleliga genusstrukturer och rådande diskursiva ramverk. I detta sammanhang undersöker jag bland annat hur elever och lärare internaliserat diskursiva föreställningar om den “dåliga” respektive “duktiga” eleven och individens eget ansvar för de egna “skolframgångarna” respektive “skolmisslyckandena” samt hur detta påverkar de relationer som uppstår och de elevpositioneringar som eleverna tillägnar sig i skolvardagen.

Kajsa Rudberg is a PhD student in social anthropology since autumn of 2013. Her main fields of interests are school, education, youth, and gender.

All seminars in the series.