Stöd till konferenser, seminarier, workshops och forskarnätverk kan sökas kontinuerligt under året.

Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Anslag för forskningsinitiering kan vara av mycket skiftande storlek men har alltid som mål att öka mobiliteten och främja kontaktytorna i forskarsamhället. Särskild prioritet ges ansökningar med internationell anknytning. Beslut fattas av styrelsens arbetsutskott med cirka 1–2 månaders mellanrum. Det beviljade anslaget utbetalas mot rekvisition.

Anslag till forskningsinitiering kan sökas när som helst under året. Dock måste de aktiviteter som medel söks för, planeras med god framförhållning.

För mer information.