Kursen inleds med delkursen Teorihistoria (B001), där vi fördjupar oss i klassiska antropologiska texter och ämnets teoretiska utveckling.

Den andra och tredje delkursen kan skilja sig från termin till termin. Vi har givit kurser i Kommunikation och estetik (B002), där vi undersöker hur människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och kommunicera. Kursen Miljö och Samhälle: Introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi (B007) ger en introduktion till antropologisk forskning om interaktionen samhälle – miljö. I fokus ligger frågan vad antropologin kan bidra till i diskussion om dagens miljöproblem. Släktskap i förändring (B005) inriktas på pågående transformationer av familje- och släktskapsrelationer där ett antal teman såsom reproduktionsteknologier, migration, transnationell adoption, och organtransplantation är utgångspunkt för teoretiska diskussioner om innebörd av släktskap, person, kropp och identitet, liksom kultur, biologi, kunskap, egendom och äganderätt. Ursprungsfolk idag: Global kamp för lokala rättigheter (B004) behandlar dagens ursprungsfolk; deras kamp för erkännande och rättigheter och hur de under senaste decennierna runt om i världen har framgångsrikt etablerat sig som politiska subjekt på den globala arenan.

Den fjärde delkursen Genus och sexualitet (B005) undersöker hur antropologer historiskt har behandlat frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet och i sin förlängning heteronormativitet. Delkursen leder fram till diskussioner om aktuella teorier och debatter.

Gå till den här sidan för att ladda ned kursplan.