Jannete Hentati, PhD student, Department of Social Anthropology, Stockholm University

Tillsammans hellre än isär. Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille.

Detta är en studie som med utgångspunkt i ett långvarigt och jämförande fältarbete i två sydligt situerade storstäder i Europa - Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike - avser att utforska hur ett antal svenska respektive franska högstadielärare brottas med sitt uppdrag att, i det dagliga skolarbetet, forma och fostra ”goda” medborgare för en nationellt långsiktig gemenskap. Ett grundläggande antagande här är att lärare, i både Sverige och Frankrike, befinner sig i ett särskilt slags korstryck. Inpressade i detta kastas de mellan att å ena sidan eftersträva vissa på förhand fastslagna visioner och mål om social stabilitet och sammanhållning, å andra sidan kontinuerligt konfronteras med en högst ostadig liksom inte alla gånger följsam verklighet.

Genom att, i denna avhandling, följa och studera de sätt på vilka de deltagande lärarna i denna studie navigerar inom detta korstryck spårar och åskådliggör jag de vardagliga praktiker genom vilka dessa lärare fortlöpande försöker bringa ordning i den oreda som de upplever att verkligheten de har att jobba med så ofta utmärks av. Detta gör jag genom att titta närmare på hur dessa lärare samtidigt både klagar över sin egen arbetssituation och gör sitt bästa för att justera, ”laga” och finna lämpliga lösningar på de brister och besvär som de själva identifierar som försvårande för sitt arbete.

Syftet med detta är dubbelt: För det första att bättre belysa och ge en fördjupad förståelse för såväl de svenska som franska grundskolelärarnas upplevda yrkesvardag och arbetsrelaterade ansträngningar. För det andra att – med hjälp av det antropologiskt jämförande perspektivet – skarpare klarlägga, diskutera och därigenom problematisera de idéer, syften och mål som i Sverige respektive Frankrike till stora delar genomsyrar dessa lärares förhållningssätt till, och hantering av, sitt eget yrkesuppdrag. I vidare mening strävar jag efter att, genom dessa undersökningar, kasta ett kulturkritiskt ljus över – och på så vis också öppna upp för en utvidgad och mer allmän diskussion om – den obligatoriska utbildningens förväntade roll och betydelse i stort.

Examiner: Sverker Finnström, Senior lecturer, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University

NB seminar will be held in Swedish.