Grundlag, multikulturellt samhälle och skolans värdegrund - studier rörande implementeringen av lag och rättsvärden i skolans styrdokument och skolans praktik
FD Rickard Jonsson

Projektet har som övergripande intresse att undersöka hur lagstiftning och statlig integrationspolicy implementeras i skolans styrdokument, genom lärares förhållningssätt och i lokala skolkontexter. Projektet är ett samarbete mellan CEIFO, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och Lärarhögskolan. Den forskning inom projektet som bedrivs på CEIFO, handlar om inkluderings- och exkluderingsprocesser i den mångkulturella skolan, om språkets roll som identitetsmarkör i skolvardagen och att studera och dra slutsatser från lokala, skolintegrativa verksamheter.

Utvärderingar av organisationer bildade på etnisk grund
Professor Charles Westin (medverkande forskningsassistent: Niklas Westin)

En utvärdering 43 projekt som beviljats stöd av Allmänna arvsfonden. Mottagare av anslagen är föreningar och ideella organisationer som är bildade på etnisk grund. Rapporten Föreningsvägen till integration presenterades januari 2010. Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden.

Attityd och bemötandeproblem inom polisen
Professor Charles Westin (medverkande forskare: FD Angela Nilsson)

Projektet är en utredning om attityder och bemötande inom tre polismyndigheter och i polisutbildningen. Med detta uppdrag studeras i första hand de strukturer inom organisationen som gör det möjligt att uttrycka en viss typ av attityder. Projektet har därför en inriktning på “professionskultur” där en jargong och ett sätt att tala om yrkesrelaterade frågor får genomslag. Undersökningen baseras på intervjuer med ledning, chefer, civilanställda och närpoliser. Dessutom har data samlats utifrån deltagande i bilpatrullering, fokusgruppssamtal, polisutbildningar i Stockholm, Umeå och Växjö och från olika typer av dokument m m. Den 6 november 2009 redovisades rapporten till Rikspolisstyrelsen.

Uppdraget har finansierats av Rikspolisstyrelsen.

Kvinnors delaktighet i den lokala planeringen och i den lokala demokratin.
FD Juan Velasquez

Projektets syfte är att öka kvinnors inflytande i sina närområden genom att förstärka och utveckla lokala demokratiprocesser som stödjer redan etablerade kvinnonätverk. Bakgrunden är den underrepresentation av kvinnors inflytande i den lokala planeringen som har uppmärksammats på senare år, bland annat under tiden med den så kallade Storstadssatsningen. Projektet avser att undersöka hur en kommundel förvaltas och forskas och hur kvinnor med sina perspektiv tar plats i denna förvaltning och i denna forskning. Den utvalda kommundelen är Fittja, i Botkyrka kommun, och förutsätter samarbete med en liknande studie i Rosengård, Malmö, för att belysa sammanflätningen av boplats med genus, klass och etnicitet samt dess betydelse för framväxten av en ”förortsfeminism”. I projektet samarbetar Stockholms universitet och Lunds universitet.

Att utforska urbant våld: En studie om rum, makt och social hållbarhet
FD Juan Velasquez; docent Irene Molina; professor Diana Mulinari; FD Carina Listerborn

En stad som är fragmenterad genom segregation, våld, rädsla och social ojämlikhet är en stad som är dömd till kollaps. Sociokulturell integration är ett centralt ämne i arbetet för en hållbar stad. Projektet syftar på att bidra med innovativa teoretiska perspektiv för studiet av våldet i staden, både i diskurs och i praktik, och kring vilket en mångfald av omtvistade identiteter skapas. Projektet operationaliseras genom fyra fallstudier:

  1. Våld och rasism
  2. Våld och ”genusfierad” rädsla
  3. Bränder i lokala samhällen
  4. Grannsamverkan mot brott, svenska flaggor och parabollantenner som rasifierade sociala gränser.

Fallstudierna lokaliseras till storstäderna Malmö och Stockholm, med speciellt fokus på rum för exkludering, rum för privilegium och rum för möten. Inom detta forskningsprojekt genomför Juan Velasquez en delstudie med titel ”Bränder i de lokala samhällena”.

Som en delstudie i detta projekt har Juan Velasquez tillsammans med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka påbörjat en studie som undersöker våld i vår närmaste omgivning och i omvärlden. I studien har man startat en Minnesgrupp om våld. Syftet är att bjuda in deltagare som vill dela med sig av sina erfarenheter och i gruppen tillsammans utveckla strategier för att kunna bemöta våldets orsaker och konsekvenser.

Tanken är att deltagarna ska kunna förmedla sina erfarenheter genom att berätta och/eller använda skapande uttryck som egna skisser, texter, fotografier eller musik som uttryckskanaler. Studien kommer att presenteras i en rapport/bok samt en utställning på Mångkulturellt centrum.

Uppföljning av en utbildningssatsning för romer
Professor Charles Westin (medverkande forskningsassistent: Manuel Tan Marti)

Regeringen tillsatte 2007 en Delegation för romska frågor för att vara nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra romers situation i Sverige. Under några års tid har Stockholms stad anordnat en utbildning för romer till förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger. Efter avslutad utbildning har endast en liten del fått anställning inom sina respektive yrken. CEIFO har fått i uppdrag att undersöka vad som kan ligga bakom. Studien bygger på intervjuer med kursdeltagare, anställare. och skolpersonal. Projektet leds av Charles Westin och medverkande är Manuel Tan Marti som byggt upp utbildningen.

Urbanisering och storstädernas tillväxt i ett framtidsperspektiv
Professor Charles Westin (medverkande: projektassistent Niklas Westin)

Försvarets forskningsinstitut (FOI) har gett CEIFO uppdraget att skissera framtidsprojektioner över urbanisering och storstädernas tillväxt. I en rapport till FOI från 2005 diskuterades olika scenarier över en framtida internationell migration i ett tjugofemårsperspektiv. Den här studien har liknande uppläggning och kan ses som en uppföljning och fördjupning inom vissa områden. Uppdraget handlar +om folkomflyttningar inom stater, främst om flyttning från landsbygd till stad, och vidare från regionala centra till snabbt växande mångmiljonstäder. Studien baseras på underlag från olika FN organ, Världsbanken m.fl.

Den allmänna opinionen och invandringen. Syntetiska kohortanalyser över en period av 36 år genom uppföljning 2005
Professor Charles Westin; professor Anders Lange.

Analyserna avser en uppföljning av tidigare undersökningar om den svenska allmänhetens inställning till invandring. Forskningen inriktas på olika typer av förändringsprocesser vad det gäller samhällsvärderingar och möjliga förklaringar till dessa. Projektet finansieras av Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Family and Family Law among Transnational Syrians
Professor Annika Rabo

Projektet är en komparativ studie av familj och familjerätt ur ett transnationellt perspektiv med syriska förhållanden som utgångspunkt. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Debating Family Law and Legal Reform in Multicultural and Multireligious Syria
Professor, Annika Rabo

Projektet rör familj och familjerättsliga reformer i det mångkulturella och mångreligiösa Syrien och undersöker syriska advokaters roll i en tid av förändringar. Projektet finansieras av SIDA.

Specific Targeted Research or Innovation Project: Improving Access to and Quality of Reproductive and Child Health Care to Marginal Peoples: Bedouin in Jordan and Syria (STRIP)
Professor, Annika Rabo

Projektet undersöker det nuvarande hälsotillståndet för att hälsofrämja beteenden som finns bland beduiner i Libanon och Jordanien med fokus på reproduktivitet och barnhälsa.

Islamic Fashion: The emergence of Islam as a social force in Europe
Professor Annika Rabo (medverkande forskningsassistenter: Degla Salim, Leila Karin Österlind.

Projektet utforskar framväxten av islamiskt mode och relaterar också till närvaron av islam som en social kraft i Europa. Fokus ligger på hur unga muslimska kvinnor förkroppsligar praktiker och uttrycksformer. En av frågorna rör hur unga kvinnor rör sig mellan islam som religion och islam som mode. Forskningsprojektet genomförs i Storbritannien, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige.

Islamic Fashion

 

 

Internationell pedagogik och medborgarskap/medborgarskapsrättigheter
Elena Dingu-Kyrklund.

Mystik och politik: om nyandlighetens politiska dimensioner
Professor Mattias Gardell

Sametingets legitimitet, inom SLICA projektet
Kristina Lasko

Nationalsocialism i förändring: Ett omvärldsanalytiskt perspektiv
Professor Charles Westin.

Gemensamma värden? (GEM)
Professor Charles Westin; professor Annika Rabo.

Mångfald på KI. Hinder och möjligheter för att mångfaldsarbete ska kunna genomföras? Hur kan man förstå hindren?
FD Angela Nilsson.

Svenska myndigheters hantering av andra världskrigets krigsförbrytare
FD Mats Deland.

Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering och stolthet
FD Dina Avrahami.

Internationell migration och hjärt- kärlsjukdom
FD Ebba Hedlund)