Forskningskluster
 

Forskningen vid institutionen har en tydlig profil mot globalisering och transnationella processer. I en värld med ett ständigt flöde av information, människor och varor över nationsgränserna finns ett behov av ny kunskap om globaliseringens effekter. Institutionens forskare inriktar sig på kulturell mångfald, migration, etnicitet, miljö- och klimatförändringar och för idéströmningar och organisationsformer som sträcker sig över nationella gränser.

Det transnationella temat är organiserat i fyra kluster: Migration, Miljö, Media och Organisation. Inom klustren ryms gemensamma seminarier, publikationer och forskningsprojekt. Flera forskare är aktiva inom mer än ett kluster.

Geografiskt sätt är institutionens forskning globalt fördelad och bygger på en rik och dynamisk internationell forskningstradition.

Migration
 

Migration

Forskare i migrationsklustret studerar frågor som genereras ur sociala fenomen och strukturer, som framförallt migration, etnicitet, sociala rörelser och diaspora.

 

 

 

 

  

Miljö
 

Miljö

Miljöklustret erbjuder ett ramverk för teoretisk debatt och utveckling kring frågor om miljö- och klimatförändring i samhälleliga, kulturella och globala perspektiv.

 

 

 

 

  

Media
 

Media

Medieklustret belyser och undersöker mänsklighetens ökande varierande möjligheter till uttryck och kommunikation i tid och rum, och dess konsekvenser för kultur och samhälle.
 

 

 

 

 

 

 
Organisation
 

Organisation

Forskning om organisering och organisation fokuserar på hur människors handlingar koordineras socialt och kollektivt.