I en värld med ett ständigt flöde av information, människor och varor över nationsgränserna finns ett behov av ny kunskap om globaliseringens effekter. Institutionens forskare inriktar sig på kulturell mångfald, migration, etnicitet, miljö- och klimatförändringar och för idéströmningar och organisationsformer som sträcker sig över nationella gränser. Geografiskt sett är institutionens forskning globalt fördelad och bygger på en rik och dynamisk internationell forskningstradition.

Det transnationella temat är organiserat i fyra kluster: Migration, Miljö, Media och Organisation. Inom klustren ryms gemensamma seminarier, publikationer och forskningsprojekt. Flera forskare är aktiva inom mer än ett kluster.

Migration

Forskare i migrationsklustret studerar frågor som genereras ur sociala fenomen och strukturer, som framförallt migration, etnicitet, sociala rörelser och diaspora.

Läs mer om Migrationklustret.

Miljö

Miljöklustret erbjuder ett ramverk för teoretisk debatt och utveckling kring frågor om miljö- och klimatförändring i samhälleliga, kulturella och globala perspektiv.

Läs mer om Miljöklustret.

Media

Medieklustret belyser och undersöker mänsklighetens ökande varierande möjligheter till uttryck och kommunikation i tid och rum, och dess konsekvenser för kultur och samhälle.

Läs mer om Medieklustret.

Organisation

Forskning om organisering och organisation fokuserar på hur människors handlingar koordineras socialt och kollektivt.

Läs mer om Organisationsklustret.