Institutionen ligger i framkant inom digital antropologi med studier om digitala mediers materialitet och socialitet i olika kulturella kontexter samt med innovativ forskning om medier och visualitet. Forskning om sociala medier som Facebook och Instagram har undersökt nya former av social interaktion och identitetsskapande. Kritiska undersökningar av mobila och digitala infrastrukturers politiska ekonomi har kompletterat tidigare studier om Internet och publika sfärer, online social aktivism, och Internets utveckling och globalisering. Inom mediaantropologi har studier sträckt sig från multilokal forskning om utrikeskorrespondenter till etnografier om konst och litteratur. Forskare har utforskat visuella metoder och nya former av visualitet, vilket har resulterat i filmer och online publikationer.  

Researchers