Service och omsorg i transnationella rum
Projektledare: professor Annika Rabo och professor Erik Olsson

Migranter i diaspora upprätthåller ofta sociala band till släktingar och vänner i flera olika länder. Hur påverkar dessa transnationella relationer efterfrågan på sociala tjänster. Genom exemplen assyrier/syrianer och svenskar i diaspora undersöks denna efterfrågan i detta projekt.

Sociala nätverk av migranter mobiliseras ofta som diasporagemenskaper där de transnationella sociala relationerna blir centrala. För att sådana gemenskaper ska överleva krävs en social praktik som håller dem samman. De föreningar, företag, projekt och andra sammanslutningar som gör anspråk på att representera diasporan får då en nyckelroll. Projektet studerar hur sådan praktik utvecklas i två till synes mycket olikartade nätverk i diaspora: assyrier/syrianer och svenskar i en tid när offentligt organiserad välfärd krymper. Intresset riktas mot hur exempelvis föreningsverksamhet tillhörande dessa kategorier inte bara bildar plattform för social gemenskap utan också kan förmedla och utföra omsorgs- och servicetjänster. Projektets befinner sig därmed i skärningspunkten mellan ett transnationellt angreppssätt på migration och forskning om informell omsorg.

Forskningen genomförs i form av a) inventeringar av omsorgs- och serviceaktörer för de två diasporakategorierna, b) intervjuer med ca 100 informanter inom respektive diaspora om service- och omsorgsbehov; c) fältstudier med deltagande observation i omsorgsgivande nätverk och djupintervjuer med aktörer i dessa.
Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.


COHAB (79 Kb)

Avslutade forskningsprojekt 2007-2010