Forskarnätverket om transnationalism och diaspora är ett initiativ för att studera frågor om identitet, migration och nationalstat utifrån nya perspektiv. Ansvarig för nätverket är professor Erik Olsson.

CEIFO nätverksmedlemmar 2009 (pdf) (21 Kb)

CEIFO projektbeskrivning FAS (pdf) (32 Kb)

Syftet med nätverksinitiativet är att utveckla ett forum ”på tvären” över flera forskningsområden och ämnen där forskningsintresset är relaterat till transnationalism och diaspora.

Med stöd av FAS har nätverket sedan år 2004 kunnat utveckla en dialog mellan forskare med hemvist i olika institutioner och ämnen spridda över landet och dessutom internationellt. Årsmöten har arrangerats 2004 (Norrköping), 2005 (Lund/Malmö), 2006 (Norrköping), 2007 (Norrköping), 2008 (Stockholm) och 2009 (Stockholm). Vid årsmötet har vetenskapliga seminarier kombinerats med planeringsdiskussioner inom nätverket. Årsmötena 2007 och 2008 bestämde också att nätverkets resurser fortsättningsvis också kunde användas för att stödja medlemmar som behöver språkgranskning för internationell publicering.

Nätverket har en epost-lista för att underlätta kommunikationen forskarna emellan och sprida information m m genom nätverket. Ett komplement till detta är publicering av uppdaterad information via CEIFOs hemsida (www.ceifo.su.se). Ett större antal seminarier/workshops har arrangerats. Dessa har haft formen av forskarseminarier vid Linköpings och Stockholms universitet. Medlemmar i nätverket har då presenterat aktuella arbeten. Genom samarbeten med olika institutioner som t ex Tema Etnicitet (LiU), CEIFO (SU) och Malmö högskola har nätverket dessutom arrangerat seminarier med internationellt framstående forskare som Nina Glick Schiller (Manchester University), Floya Anthias (Roehampton university), Martin Sökefeld (Bern/München), Dawn Chatty (Oxford) och Stef Jansen (Manchester). Nätverket har ansvarat för workshop vid den 1:a nationella konferensen i Kulturstudier (2005), konferensen ”Internationell migration: utmaningar och möjligheter – ett interdisciplinärt samtal” (Stockholms universitet 2008), 15:e nordiska migrationskonferensen i Malmö 2010 samt inom TRANSMIG nätverket 2010 och 2011. Förutom vetenskapliga diskussioner i seminarieform har nätverket dessutom medverkat i kurser på master- och doktorandnivå (t ex forskarkursen ”Transnationell utbildning – utbildning inom en transnationell värld” vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet). Nätverket har medverkat i två böcker som båda publicerades under 2007. Boken ”Transnationella rum” (Boréa 2007) har helt och hållet drivits som ett projekt inom forskarnätverket (samtliga författare ingår i nätverket). Även boken ”Globala familjer” (Gidlunds 2007) har producerats med stöd från nätverket och författarna (inklusive redaktörerna Eastmond och Åkesson) är i flera fall aktiva inom forskarnätverket.

Under 2010/2011 har dessutom två temanummer producerats avsedda för internationell publicering (se TRANSMIG): Gender and Generation in Transnational Practices (Nordic Journal of Migration Reserach), redaktörer är Erik Olsson, Fataneh Farahani och Brenda Yeoh (Singapore University) respektive  Beyond the National and Ethnic Lens in Migration Studies (pågående) som redigeras av Maja Frykman (Malmö högskola), Ann Runfors (Södertörns högskola) och Nina Glick Schiller (Manchester University).

Aktiviteter år 2011

May 11, Stockholm University:

KINSHIP, GENDER, AND GENERATION IN DISPARATE TRANSNATIONAL SPACES
2nd workshop in TRANSMIG

Programme:
10.00 - 11.45 Seminar with Floya Anthias:
Transnationalism, gender, generation, 'race' and class: rethinking social hierarchies and intersections beyond the nation state paradigm

13.00 - 17.00 Workshop (Network members exclusively).
Papers to be discussed authored by Erica Righard, Catrin Lundström, Fataneh Farahani, Constanza Vera-Larrucea, Ali Osman, Catarina Lundqvist och Erik Olsson.

Floya Anthias
Floya Anthias is currently Professor of Sociology and Social Justice at Roehampton University, London. She received her PhD from the University of London’s Bedford College in 1981. Her primary research interests are in the areas of transnational migration and social divisions and identities. This has also entailed a concern with social exclusion and inequality as well as ethnicity, gender and multiculturalism. Her recent publications include the co-edited books: Into the Margins: Migration and Exclusion in Southern Europe, (Ashgate 1999), Gender and Migration in Southern Europe: Women on the Move (Berg 2000) and Rethinking Antiracism: From Theory to Practice (Routledge 2002).

Aktiviteter år 2010

August 25, Malmö University.

Transnational Practices in Migration, workshop within the conference Global Challenges – Local Responses, 15th Nordic Migration Research Conference. Chair: Ali Osman.

November 4-5, Stockholm University:
Transnational Practices in Migration – TRANSMIG
1st workshop in TRANSMIG, arranged in collaboration with RICC, Manchester University, and IMISCOE.

Responsible researcher: Professor, Erik Olsson. Editorial team and chair: Fataneh Farahani, Annika Rabo, Ann Runfors, Johan Lindqvist and Nina Glick Schiller (RICC, Manchester University). Ett ganska stort antal papers utom och inom nätverket anmäldes. Ca 30 papers presenterades inom tre parallella workshops av forskare från olika universitet i världen.

Aktiviteter år 2009

Under augusti och september 2009 var Nina Glick Schiller gästprofessor vid CEIFO. Inom nätverket arrangerades bl a ett seminarium och workshop den 3 september samt ett symposium 15 september.

12 december, Stockholms universitet:
Vem älskar IMERforskning (pdf) (835 Kb) Panel om imerforskningen. Dessutom introduktion i form av föreläsning av docent Stefan Jonsson. Ordförande: Erik Olsson, Annika Rabo

IMISCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe
IMISCOE är ett multidisciplinärt europeiskt samarbete och nätverk av forskare inom vilket CEIFO har varit aktiv sedan starten 2004. De första fem åren uppträdde IMISCOE under namnet ”The Network of Excellence IMISCOE” och bildade en plattform för 23 etablerade institut, institutioner och centra inom imerområdet. Därmed har cirka 500 forskare inom och till viss del också utanför Europa kopplats samman i olika typer av forskningsaktiviteter. Under 2009 ombildades IMISCOE med ungefär samma konstellation till IMISCOE Research Network - International Migration, Integration and Social Cohesion. Professor Erik Olsson är CEIFOs representant i nätverkets styrelse (Board of Directors). Flera forskare vid CEIFO har varit aktiva i IMISCOE.

Svenska IMERförbundet är ett tvärvetenskapligt forum för de forskare, lärare, doktorander, studenter och professionellt yrkesverksamma som är intresserade av forskning inom imerfältet. Professor Tomas Hammar, CEIFO, var en av initiativtagarna till förbundet. Flera av CEIFOs tidigare och nuvarande medarbetare har varit styrelseledamöter i IMERförbundet. Fr o m 2010 är Catarina Lundqvist styrelseledamot.

Nordic Migration Research är ett nätverk med syfte att stimulera forskning inom imerfältet på nordisk nivå där såväl enskilda forskare som institutioner är representerade. En av förbundets uppgifter är att stödja kunskapsutbyte mellan forskare med inriktning på imerforskning i Norden. Professor Erik Olsson är sedan 2010 styrelseledamot.

Transnational Practices in Migration – TRANSMIG
A research-group in Transnational Migration within IMISCOE. Research coordinator: Erik Olsson and Nina Glick Schiller (Manchester University)

The aim of TRANSMIG is to invite scholars of transnational studies from different research-groups in Europe to discuss and publish on the issue of transnational practices. This will be accomplished by organising multi-purpose workshops; discussion of papers and include a clear plan for the production of texts as well as the sharing of experiences and planning for applications. The first of TRANSMIG workshops were held at Stockholm University in November 2010. This was based in an open call for papers in relation to different fields within transnational practices of migration. 31 papers (and 3 keynotes) were presented in three parallel workshops with the following titles: Materiality, Space, and Power – Emerging Perspectives Beyond the National and Ethnic Lens of Migration Studies (Workshop 1); State, policy and markets in a Transnational World, and Kinship (2), Gender, and Generation in Disparate Transnational Spaces (3). TRANSMIG has an editorial team of the workshop which reviewed papers in order to select themes for publishing. The result of this review is the planning of two issues during 2011/12. The first is related to the workshop Kinship, Gender and Generation in Disparate Transnational Spaces (edited by Olsson, Farahani and Yeoh) and the second on theory and methodology (edited by Glick Schiller, Runfors and Frykman). Seminars are arranged in relation to both issues (Stockholm, May 2011 and Malmö, December 2011).