Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet har beviljat en ansökan om bidrag till en strategisk satsning på forskning och forskarutbildning om migration i ett transnationellt perspektiv. Bakom detta initiativ finns forskare från såväl Socialantropologiska institutionen som Historiska institutionen.

Syftet med initiativet är att stärka migrationsforskningen vid universitetet genom dels utvecklandet av en fakultetsöverskridande doktorandkurs i migrationsfrågor, dels sjösättandet av en högprofilerad seminarieserie på samma tema. Doktorandkursen och seminarieserien är två komponenter i det som här kallas för Forum för transnationell migration och är sammankopplade genom att seminarierna integreras i doktorandkursen (och vice versa) samt att de olika arrangemangen inom forumet ska innehålla nätverksbyggande inslag.

Planeringen av doktorandkursen har pågått hela hösten och olika förslag har diskuterats i en fakultetsöverskridande referensgrupp. Målet är att en doktorandkurs som ger möjlighet att läsa upp till 15hp på temat Transnationell migration inom sin forskarutbildning ska komma igång under hösten 2018. Med denna tidsplan betyder det att kursplanen färdigställs under våren 2018 och en intensiv rekrytering av doktorander påbörjas omedelbart därefter.

Idén med forumet är således att åstadkomma ett förstärkt forskningssamarbete vid Stockholms universitet. Ett viktigt led i detta är arrangemangen av en rad högprofilerade seminarier som anknyter till kursens centrala teman och forskningsfronten inom området. Eftersom dessa seminarier är ett centralt pedagogiskt inslag i kursen har planeringen av denna serie ägt rum parallellt med kursplaneringen. Under våren 2018 kommer serien att besökas av fyra internationellt framträdande forskare som presenterar sin forskning. Tanken är också att dessa forskare förutom seminarieseriens ”öppna” form ska presentera sina pågående arbeten i ett efterföljande forskarseminarium.

Här hittar du programmet för forumets seminarieserie. För den som önskar regelbundna utskick av information om forumets program och aktiviteter samt annan information inom området, anmäl er till Erik Olsson.