Alireza Behtoui
Alireza Behtoui
 

Telefon: 08-16 33 73
E-post: alireza.behtoui@su.se
Rum: B648

Alireza Behtoui är professor i sociologi. Han har i olika projekt forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk skapade av individens sociala relationer är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildningsutfall. Socialt kapital, som är det centrala begrepp i dessa projekt, består av de samlade resurser (ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital) som en individ har möjlighet att mobilisera i sitt sociala nätverk (familjemedlemmar, vänner och bekanta).

Hur individer med skilda bakgrunder (klass, kön och etnicitet) rekryteras till olika arbeten (en organisation och ett urval av nyutexaminerade unga) och befordras inom olika arbetsorganisationer (ett industriföretag och äldreomsorg som ett serviceföretag) har varit ämnen för olika studier som Behtoui har varit involverad i. Enkätundersökning, deltagande observation och intervjuer är metoder som har använts i dessa studier.

Hur det sociala kapitalet påverkar ungdomars utbildningsresultat och utbildningsambitioner är ett annat fält som Behtoui forskar om. De flesta av hans pågående forskningsprojekt handlar utbildning, skola och civilsamhällets organisationer.

Forskning

Reducing Early School Leaving in the EU: A Comparative Qualitative and Quantitative Research, RESL.eu. är ett stort forskningsprojekt finansierat av EU:s 7:e ramprogram, ett samarbetsprojekt mellan nio europeiska länder (Sverige, Belgien, Storbritannien, Portugal, Nederländerna, Polen, Spanien, Ungern och Österrike). Syftet med projektet är att ge insikt i de mekanismer och processer som påverkar elevers beslut att lämna skolan tidigt. Fokus ligger här på klass-, genus- och etnicitetsaspekter såväl som de sociala relationer som elever är involverade i.

Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i storstad – respektive småortsområden i Sverige är ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Forskningsprojektet syftar till att beskriva, analysera och jämföra betydelsen av det civila samhällets organisationer för skolprestationer bland ungdomar som bor i storstäder och mindre samhällen i Sverige. För att besvara syftet ska följande frågor studeras: 1) Finns det skillnader i verksamheten hos föreningar som arbetar med ungdomar, beroende på stadens/samhällets storlek? 2) Bidrar ett deltagande i föreningslivet till bättre skolprestationer bland ungdomar? 3) Om så, på vilket sätt kommer denna positiva effekt till stånd? 4) Utöver skolprestationer, kan föreningslivsaktiviteter påverka andra aspekter av det sociala livet för dessa ungdomar? Teoretiskt är studien baserad på begreppet socialt kapital, som kompletteras med teorier om civilt samhälle och sociala organisationer. Forskningsfrågorna besvaras genom tre delstudier: a) en enkätundersökning riktade till elever i årskurs nio i skolor med lägre resultat, b) halvstrukturerade intervjuer med elever, deras föräldrar, lärare och aktiva i lokala föreningar, och c) deltagande observation i föreningsaktiviteter.

Pathways to Success: the upcoming elite among descendants of migrants in Sweden (Med Erik Olsson som projektledare). Projektet studerar hur framgångsrika karriärvägar ser ut för de svenskar som har en bakgrund i andra länder. I vilka positioner hamnar de mest framgångsrika av migranternas barn och i vilken omfattning rekryteras de till det svenska samhällets elitkretsar? Fokus ligger på barnen till migranterna som vuxit upp och skaffat sig utbildning i det svenska samhället och hur de tar plats i samhällets mest inflytelserika kretsar. Syftet med projektet är att få ingående och flerdimensionell kunskap om framgångsrika karriärer, elitrekrytering och migrationsförhållanden. Genom att använda metoder från såväl kvantitativ som kvalitativ forskningstradition undersöker projektet dessa frågor i tre steg.

Publikationer

Referee-bedömda artiklar

Behtoui, Alireza (2015), "Beyond social ties: The impact of social capital on labour market outcomes for young Swedish people", Journal of Sociology, DOI: 10.1177/1440783315581217

Behtoui, Alireza and Anders Neergaard (2015), "Social capital and the educational
achievement of young people in Sweden", British Journal of Sociology of Education, DOI: 10.1080/01425692.2015.1013086

Behtoui, Alireza (2013), "The Ethnic Penalty: Immigration, Education and the Labour Market". Ethnic and Racial Studies, 36, 915-929. (book reiveiw)

Behtoui, Alireza (2013), "Social Capital and Stratification of Young People". Social Inclusion, 1, 46–58.

Behtoui, Alireza and Erik Olsson (2013), "The Performance of Early Age Migrants in Education and the Labour Market: a Comparison of Bosnia Herzegovinians, Chileans and Somalis in Sweden". Journal of Ethnic and Migration Studies, 2013, pp. 1-18, http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2013.836958

Behtoui, Alireza (2012), "Incorporation of children of immigrants: the case of descendants of immigrants from Turkey in Sweden". Ethnic and Racial Studies. DOI:10.1080/01419870.2012.696667

Behtoui, Alireza & Anders Neergaard (2012). “Social Capital, Status and Income Attainment in the Workplace”. International journal of Sociology and Social Policy, Volume 32 issue 1/2, pp. 42-55.

Behtoui, A. & Neergaard, A. (2010). “Social capital and wage differentials between immigrants and natives”. Work, Employment and Society, 24 (4):761-779.

Behtoui, Alireza (2010). “Marriage Patterns of Immigrants in Sweden”. Journal of Comparative Family Studies,41 (3):415-435.

Behtoui, Alireza & Anders Neergaard (2009). “Perception of discrimination in recruitment and place of work”.Journal of Immigrant and Refugee Studies, 7(4, December):374-369.

Behtoui, Alireza (2008). “Informal Recruitment Methods and Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market”. Journal of Ethnic and Migration Studies,34(3, April):411-430.

Behtoui, Alireza (2007). “The Distribution and Return of Social Captial: Evidens från Sweden”. European Societies, 9:383-407.

Behtoui, Alireza (2004) “Differences in the Swedish Labour Market for Young People and the Impact of Ethnicity”.Labour, Vol. 18:633-60.

Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker

Westin, Charles, Alireza Behtoui, Constanza Vera Larrucea, Ali Osman (2015). "Introduction". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 11-24.

Behtoui, Alireza (2015). "Educational achievement". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 43-56.

Behtoui, Alireza (2015). "Social capital". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 57-68.

Behtoui, Alireza (2015). "Perceptions of discrimination". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 69-78.

Behtoui, Alireza (2015). "Conclusions ". In The Integration of Descendants of Migrants from Turkey in Stockholm. The TIES Study in Sweden, Charles Westin (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 125-133.

Alireza Behtoui, Olav Nygård and Anders Neergaard (2014). “Ungdomar, socialt kapital och stratifiering”. I Utbildning, arbete, medborgarskap, Boréa Bokförlag, s. 233-260.

Stefan Jonsson and Alireza Behtoui (2014). “Racism”. In International Migration and Ethnic Relations: critical Perspectives, Routledge, s. 139-168.

Behtoui, Alireza & Stefan Jonsson (2013). “Racism” in Migrationens Och Etnicitetens Epok, Kritiska Perspektiv I Etnicitets- Och Migrationsstudier, Dahlstedt och Neergarard (red.). Malmö, Liber, s. 168-198.

Behtoui, Alireza (2009b). “Social capital and Stigmatised Immigrants”.In European Perspectives on Exclusion and Subordination The Political Economy of MigrationA.Neergaard (red.). Maaschtrict: Shaker. pp. 232-237.

Behtoui, Alireza (2007). ”Segregerade nätverk: Vägen från skola till arbete”. I Utbildning, arbete, medborgarskap, M. Dahlstedt (red.). Boréa:Umeå. pp. 241-266.

Behtoui, Alireza (2006). Om de hade föräldrar födda på "rätt plats", om ungdomar med utländsk bakgrund i det svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden. Norrköping: Integrationsverket.

Behtoui, Alireza (2006). ”Nätverksrekrytering, infödda och invandrare”. I På tröskeln till lönearbete, A. Neergaard (ed.). Fritze: Stockholm. pp. 137-156.

Behtoui, Alireza (2006). Unequal opportunities: the impact of social capital and recruitment methods on immigrants and their children in the Swedish labour market Linköping: Dept. Of Social and Welfare Studies (avhandling).

Behtoui, Alireza (2004). ”Nätverksrekrytering och diskriminering av invandrare”. I Pripp, O., Mångfald i kulturlivet. Mångkulturellt centrum, Tumba: Mångkulturellt centrum. pp. 23-28.

Behtoui, Alireza (1999). Invandrare på den svenska arbetsmarknaden. En delrapport från LO-projektet Ökad sysselsättning, ÖS., Stockholm: LO.

Forskarnätverk

  • Aktiv inom forskarnätverket utbildning och ungdomar inom IMISCOE.

Styrelseuppdrag

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter