Telefon: 08-16 38 10
E-post: erik.olsson@socant.su.se
Rum: B667

FD, Docent i Etnicitet
Professor i internationell migration och etniska relationer

Erik Olsson är socialantropolog (fil kand Stockholms universitet 1988) och doktor i Kommunikation (Institutionen för tema, Linköpings universitet). Han har tidigare forskat och undervisat vid Linköpings universitet och Södertörns högskola. Sedan år 2008 är Erik universitetslektor vid Stockholms universitet och utnämndes till professor i Internationell migration och etniska relationer år 2011. Erik var tidigare lektor vid Linköpings universitet och deltog bl.a. i utvecklingen av Tema Etnicitet (numera REMESO) och Tema Äldre och Åldrande (numera NISAL) och var då bl.a. temaansvarig för Etnicitet och doktorandprogrammet där. Han har också varit handledare för totalt sju doktorander vid Linköpings universitet. Vid Stockholms universitet har Erik varit föreståndare/prefekt för CEIFO (2008-2011) och har sedan 2012 ansvarat för Migrationsklustret vid Socialantropologiska institutionen samt varit handledare för fem doktorander (två av dem har disputerat).

Forskning

Erik Olssons forskning har i huvudsak varit inriktad på migrations- och etnicitetsfrågor (IMER). Hans tidiga forskning handlade främst om identitetsfrågor och social praktik inom etnicitetsfältet – avhandlingen (1995) är en etnografisk studie av ett multietniskt servicehus. Efterhand har Eriks forskning getts en tyngdpunkt på transnationell migration och diaspora. Han har bland annat forskat om chilensk exil och post-exil och den (åter)migration som utvecklats mellan Chile och Sverige. Erik har deltagit i ett flertal projekt med inriktning på etnicitet, flyktingar och migration och varit projektledare för flera externfinansierade projekt. Dessutom var Erik nationell koordinator i det Marie Curie (EU) finansierade forskarnätverket CoHaB (ITN) inom vilket tre doktorander forskade om olika diasporafenomen.

Några exempel på Erik Olssons forskning finns i projektet Mellan hemland och värdland, som handlar om kurdisk och chilensk mobilisering i exil och postexil (finansierat av FAS 2004-2009). Transnationella utbildningskarriärer (Vetenskapsrådet 2008-2012) som handlar om ungas val (och icke-val) av utbildning i ett transnationellt migrationsperspektiv. Pathways to Success (Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, 2015-) som studerar hur migranter (och deras barn) i Sverige lyckas göra karriärer som tar dem till ”framgångsrika positioner” i Sverige och internationellt. Dessutom kan projektet Omsorg och service i transnationella rum (projektledare Annika Rabo, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) nämnas. I detta projekt studerade Erik mobiliseringen av en svensk gemenskap i södra Spanien sett genom de nordiska föreningarnas engagemang bland de svenska migranterna.

Erik Olsson har också varit engagerad i en rad forskarnätverk och organisationer. Han har bl.a. varit styrelseledamot i IMER förbundet, Nordic Migration Research (nordiska migrationsförbundet) och IMISCOE. Ett annat exempel är ansvaret för det riksomfattande Forskarnätverket om transnationalism och diaspora och TRANSMIG, en forskargrupp inom IMISCOE. Erik har också varit ansvarig för en rad olika arrangemang och seminarier inom migrationsforskningen. Bland annat har han sedan 2008 ansvarat för seminarieserien om internationell migration och etniska relationer vid CEIFO (-2011), Stockholms universitet, och seminarieserien CEIFO Seminars on Transnational Migration vid Socialantropologiska institutionen (2012 -). Han är dessutom koordinator för Forum för transnationell migration (2017-) och den seminarieserie om transnationalitet och migration som forumet arrangerar samt en doktorandkurs med samma namn som planeras inom forumet.

Utvalda publikationer

Monografier och böcker

2018

 • Olsson, E (2018), Guiden till Spaniensverige - diaspora, integration och transnationalitet bland svenska föreningar i södra Spanien, Stockholm: Stockholm University Press (under utgivning).

2011

 • Zdenek U, Olsson E, Bitusikova A, Gabrielova J, Freemanova M, Bares P, Horakova M, Martinkova S, Klipa O, Korecka Z and Pojarova T (2011), Migration, Diversity and Their Management, Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.

2007

 • Olsson E, Lundqvist C, Rabo A, Sawyer L, Wahlbeck Ö & Åkesson L, (eds.), (2007), Transnationella rum: diaspora, migration och gränsöverskridande relationer, Umeå: Boréa.

2003

 • Olsson, E & Narvselius Havryluyk, E (2003), East, West and what Next? Formations of identity among young people in post-Soviet L’viv, Huddinge: Södertörns högskola.

2001

 • Olsson, E (2001), Händelse eller process: om återmigration som frivillig återvandring, Norrköping: Merge 2001/1.

2000

 • Olsson, E, red. (2000), Etnicitetens mångfald och gränser, Stockholm: Carlssons.

1999

 • Soydan, H, Jergeby, U, Olsson, E & Harms-Ringdahl, M (1999), Socialt arbete med etniska minoriteter: en litteraturöversikt, Stockholm: CUS och Liber.

1995

 • Olsson, E (1995), Delad gemenskap. Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus, Linköping: Linköpings universitet (LSAS no 134 – diss.) (Summary in English).

Artiklar

2017

2014

 • Olsson, E (2014) ‘From Diaspora with Dreams, Dreaming about Diaspora: Narratives on a Transnational Chilean Community’, Diaspora 17:3 (2008, published Summer 2014).
 • Olsson, E & King, R (2014) ‘Introduction: Diasporic Return’, (with Russell King), Diaspora 17:3 (2008, published Summer 2014).

2013

2012

2009

1999

 • Olsson E & Grandin, I (1999), ”Bofasthetens operativsystem: Imer- och globaliseringsforskningen om livsformer och global rörlighet”, Kulturella perspektiv 1999:2.

1997

 • Olsson, E (1997), ”Att leva nära en flygplats. Chilenska migranter mellan hemland och värdland”, Socialvetenskaplig tidskrift 1997:1 (Summary in English).

Kapitel i monografier m m

2018

 • Erik Olsson & Alireza Behtoui & Hege Høyer Leivestad (2018): Karriär på spel: Socialt kapital och karriärer för disputerade migranter i den svenska högskolan, Lund: Arkiv (bokkapitel i M. Frykman & M. Öhlander, monografi under utgivning)

2013

2012

2009

 • Olsson, Erik & Rabo, Annika (red.), (2009), Vem älskar Imerforskningen? Stockholm: CEIFO.

2008

 • Olsson, Erik (2008), ”I skuggan av ett beslut: hur migration representeras i Migrationsverkets återvandringspraktik”, i Gustavsson A, Olin Lauritzen S & Ödman P-J (red.), Främlingskap och tolkning: en vänbok till Charles Westin, Stockholm: Stockholms universitets förlag.

2007

 • Olsson, Erik (2007), ”Familjens plats: Återvandring bland sverigechilenska familjer”, i Eastmond M & Åkesson L (red.), Globala familjer: Transnationell migration och släktskap, Hedemora: Gidlunds.

2004

 • Olsson, Erik (2004), “Event or Process? Repatriation-practice and Open-ended Migration”, in Frykman, M. (red.) Transnational Spaces: Disciplinary Perspectives, Malmö: Malmö University.
 • Öberg B-M, Närvänen A-L, Näsman, E & Olsson, E (eds.), (2004), Changing Worlds and the Aeging Subject. Dimensions in the Study of Ageing and Later Life, Aldershot: Ashgate.

2003

 • Olsson, E (2003), ”Med väskorna packade: identitetsrum mellan Sverige och Chile”, i Garsten, C. & Sundman, K. (red.), Moderna människor: antropologiska perspektiv på samtiden, Stockholm: Liber.

2000

 • Olsson, E (2000), Behind Doors: Social categorization in a multiethnic care setting for the elderly, Norrköping och Umeå: Merge 2000/1.
 • Olsson, E (2000) “Migratory Spaces: the formations of identity among Chileans in Sweden”, in Arnstberg, K-O (red) ”Space and Place”, Huddinge: Södertörns högskola.
 • Olsson, E (2000), “Gemenskapens möjlighet och ensamhetens svårighet: socialitet, åldrande och migrantskap”, i Allwood, C-M & Franzén, E: Tvärkulturella möten: grundbok för psykologer och socialarbetare, Stockholm: Natur & Kultur.

1999

 • Grandin, I & Olsson, E (1999), ”Bofasthetens bojor. Funderingar kring en professor i rörelse”, i Sätterlundh-Larsson, U & Bergqvist, K: Möten – en vänbok till Roger Säljö, Linköping: Linköpings universitet (Sic 39).

Aktuell undervisning

 • Handledning masteruppsatser och doktorandarbeten.

Aktuella forskningsanslag

2014

 • Forskningsbidrag: ”Pathways to Success: the upcoming elite among descendants of migrants in Sweden”, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (projektet påbörjas 2015).

Forskarnätverk

 • TRANSMIG, en forskargrupp inom IMISCOE

Redaktionella uppdrag

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.