Porträtt Gudrun Dahl
 
 

Telefon: 0768 60 75 89
E-post: gudrun.dahl@socant.su.se

Gudrun Dahl är sedan 1989 professor i socialantropologi, särskilt utvecklingsforskning vid Stockholms Universitet.

Hennes publikationer inkluderar avhandlingen Suffering Grass: Subsistence and Society of the Waso Borana (1979), en bok tillsammans med A Hjort om boskapsskötsel, Having Herds, Pastoral Herd Growth and Household Economy (1976) och monografin ”Responsible Man” (1991). Gudrun Dahl har även varit delredaktör för boken Kam-ap or Take Off: Local Notions of Development och för en studie om antropologisk etik. Dessutom har hon varit redaktör för ett specialnummer av tidskriften Ethnos om kvinnor inom boskapsskötsel och gett ut en bok, Green Arguments, som handlar om lokalt användande av miljöargument inom självförsörjningssamhällen.

Hon har sysslat med antropologisk forskning om en rad områden: boskapsskötande pastoralister, barndomens antropologi, genusfrågor, natursyn och nationalism, populärkulturella former för kulturöverskridande, samt etiska frågor inom antropologin. Hennes senaste, ännu opublicerade arbeten sysslar med ideologi och slagordsretorik i biståndssammanhang. För närvarande leder hon även ett forskningsprojekt som handlar om ungdomskultur och transnationella kulturella flöden i Iran, Indien och Brasilien.

Forskning

Moralargument i miljöarbetet
Projektet, som befinner sig i startfasen, behandlar hur olika moraliska argument, med hänvisning till olika mänskliga hänsyn, djur, “nature”, specifika naturfenomen eller ekosystemet i sin helhet, mobiliseras i förhandlingar eller konflikter over miljöarbete.

Sådana argument är ofta emotionellt laddade genom sin anknytning till individuellt eller kollektivt identitetsskapande. De föreskriver eller förbjuder, prisar eller fördömer olika handlingsvägar, men bidrar också till att presentera vilken slags människor vi är eller vill ses som. Det är frågor som är på tapeten vare sig ”vi” är individer som reflekterar över oss själva, frivilligorganisationer som söker medlemmar eller finansiellt stöd, företag som söker tillstånd att utföra åtgärder nödvändiga för vår verksamhet och varumärka sig inför kunder, eller myndigheter som söker legitimitet.

Människo-orienterade moraliteter relaterar till hur specifika mänskliga kategorier social konstrueras som i behov av hänsyn eller omtanke (t.ex. ”ursprungsbefolkningen”, ”lokalsamhället” eller ”mänskligheten”). Ofta aktiverar de föreställningar om agens, intentionalitet, kausalitet och ansvar. Miljö-orienterade argument relaterar till implicita eller uttalade föreställningar om miljöns inneboende, estetiska eller instrumentella värden och till tankemodeller kring samband, obalans och förvandling. De kan också hänvisa till konkurrerande folkliga eller vetenskapliga förståelsemodeller kring orsakssamband och förändring.

Projektet syftar till att förena ett antal empiriska underprojekt, som kartlägger olika situationer där moraliska överväganden mobiliseras i kampen för inflytande. Det kommer att analysera de argument som används och hur de relaterar till olika strukturer av makt och intresse, och undersöka hur argumenten antingen översätts till gemensamma handlingsprogram eller står i konflikt eller konkurrens med varandra.

Projektet närmar sig moral och normativitet från utgångspunkten hos en extern och metodologiskt relativistisk betraktare. Det avser att både identifiera de moraliska konflikter som miljöarbete innebär och bidra till den antropologiska teoriutvecklingen kring moraliteters sociala karaktär, ett starkt växande område inom disciplinen.

Projektet söker medarbetare, som är välkomna att bidra med ½-1 s. sammanfattning av tänkt underprojekt.

Den svenska utvecklingsdiskursen
Projektet belyser slagordens sociala och kulturella biografier i dens svenska utvecklingsdiskursen och spridningen av ett internationellt språkbruk. Det studerar den semantiska differentieringen av och sociala kontexten för vissa nyckelbegrepp i det internationella utvecklingssamarbetet. Nyckelbegreppen får ofta starka normativa effekter i formuleringen och genomförandet av bistånd och utvecklingspolicy. Grundtanken är att de är "essentially contested concepts" som över tid blir kognitivt mer diffusa genom att olika intressegrupper försöker göra anspråk på dem, men samtidigt laddas upp med moraliska övertoner. Projektet försöker kartlägga spänningar inom vanliga slagord som "partnerskap", "empowerment", "ownership" och "sustainable development" och identifera begreppsliga och retoriska modetrender i biståndsarbetet. Många av orden har visat sig relatera till samtidiga trender i socialpolitik och företagsmanagement, vilket aktualiserar deras genre-överskridande karaktär och samspelet mellan byråkratiska, vetenskapliga och politiska språkbruk.

Utvalda publikationer

2018

2014

  • Reflexions in and on the Hall of Mirrors. In: Thomas Hylland Eriksen, Christina Garsten and Shalini Randeria (eds). Anthropology Now and Next. Essays in Honor of Ulf Hannerz. Oxford: Berghahn, pp 162-180.

2012

  • Modernities on the Move (with Örjan Bartholdson, Paolo Favero, Shahram Khosravi). Stockholm: Stockholm studies in social anthropology, N.S., 6

2009

2008

2006

2003

2001

1999

  • "On Consuming and Being Consumed" in Richard Fardon, Wim van Binsbergen and Rijk van Dijk (eds) 1999 Modernity on a Shoestring: Dimensions of Globalization, Consumption and Development in Africa and Beyond, EIDOS (European Inter-University Development Opportunities Study Group) Leiden & London : EIDOS in association with the African Studies ISBN (Dutch) 90 5448 .037 8.

1998

1996

  • "Sources of Life and Identity". In PTW Baxter, J. Hultin and A. Triulzi (eds.) "Being and Becoming Oromo: Historical and Anthropological Enquiries". Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

1994

1992

  • "The Spiral of the Ram´s Horn: Boran Concepts of Development" (5404 Kb) (with Gemetchu Megerssa). In G. Dahl and A. Rabo (eds.) Kam-Ap or Take-Off: Local Notions of Development. Stockholm: Stockholm Studies in Social Anthropology 29. The article is reproduced as p. 51-62 in M. Rahnema and V. Bawtree (eds.) 1997, The PostDevelopment Reader. Zed Books, London and New Jersey.

1991

1990

1989

1984

  • "Det nyttiga barnet". In Karin Aronsson, Marianne Cederblad, Gudrun Dahl, Lars Olsson, Bengt Sandin (eds) Barn i tid och rum. Malmö: Liber.
  • "Idéer om barndom och barnets natur". In Karin Aronsson, Marianne Cederblad, Gudrun Dahl, Lars Olsson, Bengt Sandin (eds) Barn i tid och rum. Malmö: Liber.
  • "Kultur, kunskap och vetande" (with Karin Aronsson). In Karin Aronsson, Marianne Cederblad, Gudrun Dahl, Lars Olsson, Bengt Sandin (eds) Barn i tid och rum. Malmö: Liber.

1983

1979

1976