E-post: hans.tunestad@socant.su.se
Rum: B648

Forskning

Hans Tunestad är forskare och lärare vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, där han också erhöll sin doktorsexamen 2014. Hans huvudsakliga akademiska intresseområden är turism, organisation, media, miljö, vetenskapsstudier och medicinsk antropologi. Hans forskning har hittills varit orienterad mot fält där den vanliga dikotomin i det moderna industrisamhället mellan det “privata” och “offentliga” tenderar att upplösas, där de synbart motsatta förpliktelserna att “bli sig själv” och att följa regler och förordningar överlappar, i syfte att beforska den sociala dynamik som skapas av dessa motsatta krafter, inklusive potentiella konflikter och möjligheter, såväl som hur olika aktörer försöker förstå och hantera allt detta.

Tunestads tidigare forskning, presenterad i avhandlingen The Therapeutization of Work: The Psychological Toolbox as Rationalization Device during the Third Industrial Revolution in Sweden (2014), och finansierad av Socialantropologiska institutionen samt Handelsbankens forskningsstiftelser, undersökte arbetsrelaterad självhjälpspsykologi. Även om arbetsorganisationer i de västerländska välfärdssamhällena använt sig av psykologisk kunskap sedan det tidiga 1900-talet har förändringen i organisatoriska ideal de senaste årtiondena – från stora hierarkiska organisationer mot nätverk av självstyrande enheter – inneburit nya möjligheter för användningen av psykologisk kunskap inom organisationsstyrning. Med Storstockholmsområdet som geografisk utgångspunkt undersöker studien, med hjälp av en variant av multilokalt fältarbete, distributionen av psykologisk kunskap i och genom olika samhälleliga institutioner – som skolan, arbetslivet, sjuk- och hälsovården – där den arbetande medborgaren förväntas skapa sig en egen “psykologisk verktygslåda” och bli en slags amatörpsykolog eller -terapeut, en typ av aktör som är redo att ta ansvar för sin egen produktivitet, hälsa och välbefinnande. Studien beskriver hur detta psykologiska självregleringsideal tar form i diskurs och praktik, och hur det har utvecklats som en del av de teknologiska och organisatoriska förändringar som ibland kallas den tredje industriella revolutionen.

Hans Tunestad bedriver för närvarande forskning om dykturism, hittills finansierad av Socialantropologiska institutionen och Svenska sällskapet för antropologi och geografi (SSAG). Sportdykning har idag utvecklats till en global turistindustri med miljontals utövare runt om i världen. Med fokus på de mer generella aspekterna, med med möjlighet att även se lokal variation,  kommer projektet att inkludera landbaserad etnografi såväl som undervattensetnografi på ett flertal platser globalt. Sportdykning ses i projektet som baserat på en specifik form av förhöjning av de mänskliga förmågorna, där en temporär undervattensexistens möjliggörs genom att avancerad teknologi integreras med den mänskliga fysiologin. Projektets syfte är att bättre förstå både de strukturella och upplevelsebaserade aspekterna hos denna specifika form av turism. Projektet undersöker därmed dels hur den så kallade dykindustrin – vilken inkluderar certifieringsorganisationer, massmediering av turistfantasier, produktionen av undervattenslokaliteter och -befolkning samt dykutrustning – möjliggör dykturism, men även hur och varför deltagarna blir, så att säga, fångade av havet.

Tunestad har en bred undervisningserfarenhet. Han har huvudsakligen undervisat vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, men även vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Han har undervisat bland annat i antropologins historia, antropologisk teori och metod, transnationell antropologi, miljöantropologi, medicinsk antropologi och ekonomisk antropologi. Han har handlett ett stort antal kandidatstudenter, samt även ett antal masterstudenter.

Publikationer inkluderar:

2017

  • ‘The Therapeutic Square: The Psychotherapy Fair from an Anthropological Perspective’. I Ethnographies of Conferences and Trade Fairs: Shaping Industries, Creating Professionals, red., Hege Høyer Leivestad and Anette Nyqvist. Palgrave MacMillan.

2014

  • The Therapeutization of Work: The Psychological Toolbox as Rationalization Device during the Third Industrial Revolution in Sweden. Stockholm: Stockholms universitet.

2013

  • ”När är fältet? Möjligheter och problem i fältets temporala kontextualisering”. I Antropologi och tid, red., Mattias Viktorin and Charlotta Widmark. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.