Telefon: 08-16 26 90; 070 - 831 98 85
E-post: hans.tunestad@socant.su.se
Rum: B662

Forskning

Arbetets terapeutisering
Det finns idag många studier som beskriver psykologins genomgripande inflytande på västvärldens välfärdsstater under 1900-talet. Framväxten av ett “psykologiskt samhälle” anses på många sätt länkat till industrialiseringsprocessen; “mänskliga teknologier” blev under denna tid en del av produktionsapparaten. De senaste årtiondena har dock en ny ekonomi utvecklats, baserad på informations- och kommunikationsteknologier och med en förändring av organisationsparadigm från stora hierarkiska organisationer mot nätverk av självstyrande enheter – en förändring ibland kallad den tredje industriella revolutionen.

Baserad på en variant av multi-lokal etnografi utförd i Stockholmsområdet undersöker denna studie de psykologiska kunskaper som sprids i och genom olika institutioner –  skola, arbetsliv, hälso- och sjukvård, massmedier. Denna distribution av en ”psykologisk verktygslåda” syftar till att göra det möjligt för individerna att bli en sorts amatörpsykologer eller -terapeuter, kompetenta nog att ta ansvar för sin egen hälsa, produktivitet och välbefinnande. Studien försöker förstå på vilket sätt denna distribution av en specifik typ av psykologiskt ”know-how” har påverkat, och påverkats av, den övergripande förändringen av tekno-ekonomiskt paradigm, det vill säga på vilket sätt den ”psykologiska verktygslådan” är en del av den tredje industriella revolutionen.