Telefon: 08-16 20 00
E-post: johanna.gullberg@socant.su.se
Rum: B610

Johanna Gullberg är forskare och vikarierande lektor i socialantropologi. Hon disputerade 2016 med avhandlingen The Republic of Difference – Feminism and Anti-racism in the Parisian Banlieue. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör politisk antropologi, marginaliseringsprocesser, social infrastruktur, sociala gränser, spänningsfält och konflikter.

Forskning

The Republic of Difference

Gullbergs avhandlingsprojekt handlade om politisk aktivism i marginaliserade urbana områden i Frankrike, med ett fokus på den konfliktfyllda relationen mellan feminism och antirasism. Gullbergs försök att förstå denna relation har fört henne in i andra sociala spänningsfält, exempelvis det franska koloniala arvets betydelse i den nationella politiska praktiken, den franska sekularismens (laïcité) radikala delning mellan politik och religion, formandet av en polariserad ”vi-och-dom” dikotomi mellan ”fransmän” och ”invandrare” och till slut uppkomsten av olika moraliska världar i det politiska livet.

Lokal samverkan mot extremism
En kvalitativ studie av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

I Sverige och stora delar av Europa råder bred enighet om att det är ett allvarligt problem att individer lockas till extremistiska värderingar och antidemokratiska beteenden. Det pågår intensiva diskussioner om hur detta problem effektivt ska stävjas. I Sverige formuleras detta under beteckningen ”förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism” och innefattar så väl höger- som vänsterextremism och religiöst profilerad extremism. Det förebyggande arbetet i sig består av kunskaps-, metodutveckling och erfarenhetsutbyte med betoning på samverkan och omvärldsbevakning. Aktörer som är involverade i samverkansarbete är bland annat säkerhetspoliser, politiker, myndigheter, kommunal personal till civilsamhällsorganisationer. Det föreliggande forskningsprojektet fokuserar på hur samverkan kring det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism organiseras på lokal nivå utifrån direktiv från centralt håll. Detta innefattar att etnografiskt undersöka hur relationen mellan myndigheter, landsting, kommuner och civilsamhället skapas, hur arbetet organiseras, formas i praktiken och görs meningsfulla, hur kunskap och metoder utvecklas och erfarenheter utbytes i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE).

Det som gör det preventiva arbetet mot VBE på lokal nivå till ett forskningsmässigt intressant och betydande fält är att det, först och främst, organisatoriskt är helt nytt och har vuxit fram utifrån nationella hot- och riskbedömningar och riktlinjer, snarare än lokala behov. Vidare är det förebyggande arbetet mot VBE i sig ett oklart kunskapsfält samtidigt som det också är ett väldigt politiskt laddat ämne i sig. Som kunskapsfält öppnar det upp för frågor om hur man ska förstå våld, var gränsen mellan radikalisering och VBE går (risk- och hotanalys), vilka förebyggande åtgärder som är mest användbara och effektiva (behovsanalys) samtidigt som dessa ska hålla sig inom vad som är juridiskt och demokratiskt tillåtet. Men arbetet mot VBE har också en tendens att peka ut vissa grupper i samhället, som i sig också väcker många känslor, skapar polarisering och potentiellt kan skapa starka och radikala politiska motreaktioner. Att det preventiva arbetet mot VBE är politiskt känsligt skapar också en tydlig känslomässig laddning kring ämnet och arbetet. Hur uttrycks dessa känslor och vilken roll får det spela i hur arbetet organiseras? Att undersöka etnografiskt hur det förebyggande arbetet mot VBE organiseras, praktiseras och erfars lokalt öppnar därför upp för en ingång i alla dessa socialt och politiskt viktiga frågor.

Projektet är finansierat av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse och inleds januari 2018 och avslutas december 2019.

Mellan våld och kärlek – Produktionen av skyddshundar och sociala gränser i USA

Projektet fokuserar på företag som föder upp, uppfostrar, tränar och säljer personliga och familjeskyddshundar i USA. Även om olika sorters skyddshundar är vanliga i Sverige och Europa, exempelvis inom polisen, är skyddshundsföretag som riktar sig mot privatpersoner och framförallt familjer ytterst ovanliga. I USA däremot är de däremot gängse, vilket pekar på möjligheten att genom en antropologisk studie av dessa företag och deras kunder komma åt något specifikt för det amerikanska samhället. Projektets bredare syfte är följaktligen att på ett okonventionellt sätt närma sig centrala frågor i det amerikanska samhället kring sociala gränser, omhändertagande, och våld genom ett fokus på relationen mellan människor och djur.

Projektet är finansierat av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi som en postdoktoral förstudie och har inletts i augusti 2017.

Publikationer

2016

Aktuell undervisning

 • Antropologisk Teorihistoria
 • Handledning av kandidatuppsatser

Konferens- workshopdeltagande

2017

 • Svenska antropologförbundet, Stockholm

2016

 • Forskardagarna, Stockholms universitet

2012

 • Svenska och Norska antropologförbunden, Stockholm

Gästforskarvistelse

2012

 • Migration Cluster, Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore

Föreläsningar, seminarier, undervisning

2014

Konstfack, Stockholm

 • Disruptive convictions – organisering inom aktivistnätverk (maj 2014)
 • Etnografins motstånd (november 2014)

Samverkan med det omgivande samhället - Föreläsningar, samtal

2017

 • Feminism i orten, Tensta konsthall (mars)

2015

 • Perspektiv på begreppet kultur i diskursen kring hedersrelaterat våld och förtyck, Länsstyrelsen, Uppsala (oktober 2015)

Media

2017

 • Intervjuad om feminism i franska förorter i Konflikt, P1, Sveriges Radio
 • Intervjuad om mitt deltagande i eventet ”Feminism i orten” på Tensta konsthall, på P5 STHLM, Sveriges Radio.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.