Kajsa Rudberg
Kajsa Rudberg
 

Telefon: 08-16 20 00
E-post: kajsa.rudberg@socant.su.se

Doktorand i socialantropologi sedan hösten 2013. Mina främsta forskningsintressen är skola, utbildning, ungdomar och genus.

Projektbeskrivning

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur elever sorteras och sorterar sig själva som olika typer av elever i skolvardagen på två skolor. Skolorna är belägna i ett bostadsområde där majoriteten av invånarna har en mindre privilegierad socioekonomisk status – därmed kan de två skolorna sägas befinna sig på ”förlorarsidan” i det segregerade svenska skolsystemet. I avhandlingen undersöker och diskuterar jag hur eleverna av lärare och andra elever tillskrivs och själva också intar olika elevpositioneringar. Denna elevsortering söker jag förstå mot bakgrund av relationer mellan eleverna, mellan eleverna och lärarna och mellan lärarna. Jag sätter också tillskrivningen och positionerandet i relation till andra processer och skeenden som pågår i skolvardagen. Då skolan är en institution som speglar rådande villkor i samhället och genom vilken sådana villkor återskapas söker jag även förstå tillskrivningen och positionerandet i ljuset av mer övergripande samhälleliga kontexter som skolan och dess elever och lärare ingår i. I synnerhet riktar jag här in mig på skolan som sorterande och klassmässigt ”exkluderande” samhällsinstitution och rådande diskursiva föreställningar om elever, skolan och utbildning mer generellt.

Utvalda publikationer

2016

Aktuell undervisning

  • Politik, konflikt och transnationalism (SA1002)

Forskarnätverk