E-post: laila.abdallah@score.su.se

Forskning

Prat och praktik i en normativ ekonomi: Att förhandla och utmäta jämställdhet i en mellanstatlig organisation
Inom det institutioner och samarbetsnätverk där man söker utforma normer för den globala ekonomin, förhandlar och konkurrerar olika aktörer med varandra om hur man ska mäta olika sociala aspekter. Syftet med detta avhandlingsprojekt är att undersöka den policyskapande verksamheten kring jämställdhet i det internationella utvecklingssamarbetet i en mellanstatlig organisation. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) och dess kommitté för internationellt utvecklingssamarbete, DAC (Development Assistance Committee), och tillhörande direktorat, DCD (Development Co-operation Diractorate), är utgångsläget för Abdallahs studie. Som ett inflytelserikt mellanstatligt expertorgan samlar de in data för att koordinera och utvärdera medlemsstaternas biståndsprogram.

Studien handlar om hur olika diskussioner, förhandlingar om och utmätningar av jämställdhet formas för att utvärdera implementeringen av jämställdhet i det internationella utvecklingssamarbetet. Hur diskuterar olika aktörer inom OECD och dess nära omgivning kring innehållet av olika jämställdhetskriterier för att utvärdera medlemsländernas arbete? Vilka jämställdhets-perspektiv dominerar och vems perspektiv på ansvar samt ansvarets gränser ligger bakom sådana bedömningar? OECD studeras också i en kontext av internationella förhandlingar med olika samarbetspartners, såsom andra mellanstatliga organisationer (främst FN, Världsbanken och IMF) och icke-statliga organisationer (s.k. det civila samhället). Här utforskas hur transparent dessa förhandlingar är, dvs vilket inflytande, ansvar och handlingsutrymme olika organ uppfattas ha i relation till OECD/DAC/DCD i granskandet av jämställdhetsarbetet. På vilket sätt formar prat om jämställdhet normer för det internationella policyskapandet av jämställdhet i utvecklingssamarbetet? Och hur styr detta OECD:s medlemsstaters distribution av biståndet? Studien utförs med hjälp av intervjuer, deltagande observation, analyser av dokument och statistisk data.

Studien är finansierad av Riksbankens Jubileumsfond och ingår i forskningsprojektet “Sociala Affärer”. Projektet leds av ett forskningslag bestående av statsvetare, ekonomer, ekonomisk historiker och socialantropologer på Score, Stockholms universitet. För mer information se www.score.su.se

Utvalda publikationer

2007

  • ”Gender Equality”. Diskussionspapper i Informal Institutions; How Social Norms Help or Hinder Development, av Johannes Jütting, Denis Drechsler, Sebastian Bartsch och Indra de Soysa (Development Centre Studies, OECD). Proceeding Volume från Conference on “Informal Institutions and Development: What Do We Know and What Can We Do”, december 2006 i Paris. Paris: OECD Development Centre

2006

  • Kvinnor och grundval för välfärdsbygget, i Digital Välfärd. Stockholm: Rapport från Global Utmaning, Freja Stiftelse

2003

  • med C. Katzeff. ICT-Based Learning in Knowledge Intense Micro-Sized Enterprises. I Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. Proceedings (vol. 1) of 2nd International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education, i Badajoz, Spanien, 3-6 december 2003.
  • med Sandström, Ulf och Martin Hällsten. Forskningsfinansiering genom regional samverkan. Stockholm: Working paper, no 22, 2003, SISTER.

2002

  • Process eller Resultat? Trender inom utvärdering av svensk högskoleutbildning under 1990-talet. Stockholm: Working paper, no 20, 2003, SISTER.
  • Kvinnor, forskning och karriärhinder. I Det nya forskningslandskapet: Perspektiv på vetenskap och politik, Sandström Ulf (red.). Stockholm: Nya Doxa

2000

  • Amerikansk ackreditering av högre utbildning. Stockholm: SACO-rapport