E-post: paulina.mihailova@socant.su.se

Paulina Mihailova är sedan 2007 doktorand i socialantropologi vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om förändringar av högre utbildning i Europa, och hur olika aktörer, institutioner och diskurser kopplas till varandra i pågående försök att utveckla ett gemensamt europeiskt ramverk för högre utbildning. Forskningsprojektet syftar till att problematisera denna utveckling i relation till frågor om eliter, makt och meningsskapande i ett policy-sammanhang.

 

Forskning

Att mäta kvalitet. "Nya strömningar" i högre utbildning

Nationella utbildningssystem i Europa präglas idag av en ökad internationell konkurrens. I detta sammanhang blir det allt viktigare att visa potentiella studenter och framtida arbetsgivare vad utbildningen vid ett visst lärosäte står för och att den bedrivs på ett öppet och effektivt sätt. Det är därför begrepp som kvalitet och ett mätbart och transparent kvalitetssäkringssystem har kommit att spela en central roll i politiska diskussioner och beslut på utbildningsområdet.

Genom att undersöka de pågående universitetsreformer och policy-processer (Bolognaprocessen bl a) som berör högre utbildning i Europa vill jag belysa hur olika  idéer och praktiker (såsom kvalitet och kvalitetssäkring) artikuleras och förhandlas mellan olika nivåer av beslutsfattande. Studien baseras på fältarbete dels i Bryssel, bland organisationer, experter och tjänstemän som jobbar med högre utbildningsfrågor och dels i Stockholm bland studenter och anställda vid Stockholms universitet. Fokus i projektet ligger på kvalitetsbegreppet och dess vikt i policy-skapande på EU-nivå samt i införandet av 'nya' kvalitetssäkringssystem i olika europeiska länder. Några av de frågor som forskningen uppmärksammar är: Vilka är de aktörer som har makten att definiera vad 'kvalitet i högre utbildning' går ut på; hur resonerar de; hur tillämpas kvalitetsbegreppet i den vardagliga praktiken och i olika institutionella kontexter: från Europakommissionen till ett visst svenskt lärosäte?