Raoul Galli
Raoul Galli

Telefon: 08-16 20 00
E-post: raoul.galli@socant.su.se

Raoul Galli är filosofie doktor i socialantropologi och medarbetare på Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. Gallis huvudsakliga forskningsintressen ligger i relationerna mellan kultur, makt och social ojämlikhet. Det teoretiska område som mest engagerat Galli under 2000-talet är programmet för samhällsvetenskaplig forskning som utgår från Pierre Bourdieu och hans medarbetare. Detta engagemang har framför allt fått utrymme i det egna avhandlingsprojektet och boken Varumärkenas fält. Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld (2012). Raoul Galli har haft god hjälp att utveckla intresset för Bourdieus forskningsprogram som medarbetare i Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet, där han deltagit i tvärvetenskapliga projekt som exempelvis Konsten att lyckas som konstnär (se nedan, samt artikeln Kungliga Akademien för de fria konsterna. Om konst, makt och symbolisk ekonomi).

Innan forskarutbildningen var Raoul Galli assistent vid Socialantropologiska institutionen respektive Score (Stockholm Centre for Organizational Research), med uppgift att dels kartlägga svenska och amerikanska företag och organisationer profilerade som ”etiska” och ”socialt ansvarstagande”, dels undersöka FN-organisationen ILO:s internationella normer för arbetslivet. I uppsatsen ”True Colors: reflexioner kring företaget Benettons globala bilder och praktik”, undersöktes spridningen av särskilda föreställningar via global reklam och hur 68-generationens inträde på marknaden påverkat utformandet av exempelvis varumärkenas bild- och idévärld. Intresset för reklam utvecklades senare till nämnda avhandlingsprojekt.

Se Raoul Gallis samarbete med Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), vid Uppsala universitet. Projektet Konsten att lyckas som konstnär: Socialt ursprung, utbildning och karriär 1945-2007. Projektet Sextioåtta. Studentrevoltens sociala förutsättningar och kulturella effekter.

Forskning

Yrke reklam: identitet, titlar, karriärer och konflikter i Sverige 1960-2010

Projektets huvuduppgift är att utforska individer och arkiv i jakt på svar på följande frågeställning: Vilka subjektiva uppfattningar har svenska reklamproducenter hyst om sitt yrke och sin yrkesidentitet under de senaste fem decennierna, och hur kan större kunskap om detta bidra till den objektiva förståelsen av reklamproduktionens historiska och strukturella omvandlingar? Syftet med studien är att fördjupa svensk och internationell reklam- och medieforskning genom att fylla en identifierad kunskapslucka: bristen på fokuserad dokumentation av kvinnors och mäns subjektiva upplevelser och minnen av arbete i svensk reklamproduktion under olika historiska perioder och politiska klimat. Ett delmål är att ge ”tysta grupper” som sällan bereds tillfälle att komma till tals i reklamforskningen eller branschpressen möjlighet att träda fram. Det handlar om yrkesgrupper som receptionister, assistenter och administratörer av olika slag, men också om kreatörer och strateger som är (eller var) mindre kända och erkända än branschens ofta hyllade och exponerade ”stjärnkreatörer” och ”gurus”. Särskild tonvikt läggs vid kvinnors och mäns skiftande minnesbilder, erfarenheter och karriärer, kampen mellan kreatörer och strateger samt reklamproducenternas upplevda yrkesidentiteter i förhållande till konkurrerande professioner.

Det förväntade resultatet är en djupare förståelse för reklamyrkets karakteristika och en mer robust förankrad överblick av denna ”kulturella och kreativa närings” utveckling. Detta genom en kartläggning av reklambranschens individer och institutioner i dynamisk interaktion med olika tiders förväntningar och krav, möjligheter och begränsningar. I första hand sker denna utforskning genom intervjuer och fotoeliciteringar med aktiva i den svenska reklamindustrin vid olika tillfällen under åren mellan 1960-2010. I andra hand genom arkivstudier.

Projektet löper mellan 2013-2016 och finansieras av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.

Kamp om klassificeringar och positioner: symbolisk produktion och varumärkning bland svenska tjänstemanna- och akademikerförbund

Varumärkestänkandets utbredning har nått den fackliga världen. Förbunden som numera kallar sig Unionen, Vision, Fackförbundet ST och Akademikerförbundet SSR är alla exempel på hur nya typer av märken, symboler och benämningar konkurrerar ut tidigare mer direkt fattbara facknamn som Svenska industritjänstemannaförbundet, Handelstjänstemannaförbundet, Statstjänstemannaförbundet, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund och Sveriges Socionomers Riksförbund. När jakten på erkännande och säljbar skillnad, nya medlemmar och politiskt inflytande i ökande grad går via fackförbundens kommunikations- och varumärkesavdelningar, ska namnbytena ses som ytliga tecken på djupare organisatoriska omstöpningsarbeten där existentiella grundfrågor som ”vilka är vi och vilka vill vi vara” är centrala. Dessa förändringsarbeten sker mot bakgrund av förbundens visshet om omvärldens snabba förändring, vilken de menar måste matchas med en uppdaterad ”bild av facket” som bland anat mer ”ungt, glatt och modernt”. Forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i de iögonfallande namnbytena och sätter in dem i en förklaringsmodell som konstruerar den fackliga världen som ett kamp- och konkurrensfält, inom vilket exempelvis en social hierarki (”arbetare, tjänstemän, akademiker”) och polaritet (”väster- och högerförbund”) spåras genom sättet som fackliga företrädare klassificerar och talar om sitt omedelbara sociala mikrokosmos (”fackens fält”). Samma hierarki och polaritet har sin externa homologi utanför fältet, i den politiska verklighet som fackförbunden orienterar sig inom och där de söker nya positioner och roller. Syftet med studien är att bidra till en förbättrad förståelse för i vilken framtida riktning som tjänstemännens och akademikernas fackförbund rör sig – och att nå dit via en förståelse för hur fackliga företrädare varseblir, bedömer och hanterar sin nuvarande situation. Projektet genomförs på uppdrag av forskningsrådet vid Tjänstemäns och Akademikers Arkiv (TAM-Arkiv) och bygger intervjuer och fördjupningsseminarier med centralt placerade representanter på utvalda fackförbund samt på Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Sociala och mentala strukturer i reklamvärlden (projektet avslutat 2012)

Den sociala gåta som den här studien söker svar på är varför reklamen och varumärkena ser ut som de gör, och om reklamindustrins intresse att skapa och forma marknader bidrar till att konstituera sociala skillnader och skiktningar. I kontrast till en spridd föreställning att reklamen "speglar samhället" är grundantagandet att reklamen i första hand speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. Det är producenterna i detta mikrokosmos vars föreställningar och idéer om samhället reklamen primärt reflekterar. Frågan som ställs är därför hur denna värld är socialt och mentalt strukturerad. Studien är Bourdieu-inspirerad och intresserar sig för den svenska reklambranschen i termer av ett socialt produktionsfält. Utkikspunkten är en internationell reklambyrå i Stockholm där dagliga observationer utförts under ett års fältarbete.

Raoul Gallis avhandling uppmärksammades i ett reportage i Stockholms Fria Tidning (2012-09-15).

Läs en recension av Varumärkenas fält i Respons.

Läs och ladda ner avhandlingen Varumärkenas fält. Beställ boken.

Raoul Galli intervjuades i en podcast-sändning 25 juli om sin reklamforskning under beskrivningen: "Ett snack om hur hierarkierna ser ut på en reklambyrå, kampen mellan kreatören och strategen. Och att kommunicera med omvärlden från ett mikrokosmos."
http://reklamradio.se/
http://www.facebook.com/reklamradio

Aktuell undervisning

2020

 • Handledare: Kandidatuppsatser

2019

 • Lärare: Politik, konflikt och transnationalism (Socialantropologi I)

2018

 • Lärare: Politik, konflikt och transnationalism (Socialantropologi I)

2017

 • Koordinator: Kandidatuppsatser
 • Handledare: Kandidatuppsatser
 • Lärare: Teorihistoria

2014

 • Handledare: Kandidatuppsats
 • Lärare: Uppsatsförberedande kurs

2015

 • Handledare: Kandidatuppsatser
 • Lärare: History of Anthropological theory (masternivå)

Forskarnätverk

Seminarier

2020

 • Höll forskarseminariet Vad är svenskt kapital? vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, 16 september

2014

 • Höll forskarseminariet Varumärkenas fält: den svenska reklamvärlden utforskad med Pierre Bourdieus begreppslåda, vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, 16 april.

Föreläsningar

2020

 • Höll föreläsningen Maktantropologi. Pierre Bourdieu och kampen för erkännande, vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, 12 februari

2019

 • Höll föreläsningen Varumärkenas fält. En etnografisk förberedelse, på Beckmans Designhögskola i Stockholm, 26 mars
 • Gav föreläsningen Med Pierre Bourdieu i ryggsäcken under tre fältarbeten, vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, 30 januari

2018

 • Gav föreläsningen Varumärkenas fält: liten förberedelse, på Beckmans Designhögskola i Stockholm, 20 februari

2015

2014

 • Höll föreläsningen Rapport från fackens fält på TAM-Arkiv (Tjänstemäns och Akademikers Arkiv) i Stockholm, 14 oktober.
 • Höll föreläsningen och fördjupningsseminariet Rapport från fackens fält på TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) i Stockholm, 26 november.

Förtroendeuppdrag

2020

 • Redaktör för läromedlet Nyckelbegrepp i socialantropologin (se Utvalda publikationer, nedan)

2019

 • Redaktör för läromedlet Nyckelbegrepp i socialantropologin (se Utvalda publikationer, nedan)

2018

 • Redaktör för läromedlet Nyckelbegrepp i socialantropologin (se Utvalda publikationer, nedan)

2017

 • Redaktör för läromedlet Nyckelbegrepp i socialantropologin (se Utvalda publikationer, nedan)

2016

 • Var extern granskare av forskningsrapporten "Mellan mångfald och konkurrens: Flöden av inkommande internationella studenter före och efter avgiftsreformen 2011" (Mikael Börjesson & André Bryngelsson) för regeringskansliets Delegationen för migrationsstudier (Delmi), november 2016.
 • Var jurymedlem i tävlingen Guldvågen som premierar jämställdhet och mångfald i den svenska kommunikationsbranschen.

2015

Samverkan med det omgivande samhället

Föreläsningar

2016

 • Var paneldeltagare i Stockholms Stadsbiblioteks debattserie #STHLM PRATAR, under temat ”Feminism på modet” - om politiska budskap i reklamkampanjer, 17 november.

Media

2020

 • Raoul Galli deltog i Sveriges Radios direktsända Studio Ett (P1) med antropologiska kommentarer utifrån sitt avhandlingsprojekt om reklamproducenter, kring frågan om hur man får fler att följa coronarestriktionerna, 9 november

 • Raoul Galli intervjuades i Ekot i Sveriges Radios Ekot om upprätthållande av nya vanor i tider av sociala restriktioner och myndigheternas kommunikation om solidaritet i tider av covid-19-spridning, 25 september
 • Raoul Galli intervjuades i artikeln ”Djup klyfta mellan marknadsförerare och vanligt folk” för branschorganisationen Sveriges Annonsörers sida Marknadsinsikt, med anledning av en nysläppt brittisk rapport om reklam och marknadsföring, 18 augusti
 • Raoul Galli deltog i Sveriges Radios direktsända Studio Ett (P1) med antropologiska kommentarer kring allmänhetens hållning inför Folkhälsomyndighetens rekommendationer under Corona-pandemin, 22 maj
 • Raoul Galli deltog i Sveriges Televisions direktsända Helgstudion (SVT1) med antropologiska kommentarer kring allmänhetens hållning inför Folkhälsomyndighetens rekommendationer under Corona-pandemin, 17 maj 
 • Raoul Galli deltog i Sveriges Televisions SVT Nyheter (www.svt.se) med antropologiska kommentarer kring allmänhetens hållning inför Folkhälsomyndighetens rekommendationer under Corona-pandemin, 12 maj
 • Raoul Galli intervjuades i artikeln Reklamens makt är gigantisk – och granskas sällan, i Göteborgsposten,  3 januari
 • Raoul Galli intervjuades i artikeln Varumärke eller varamärke – ett samtal om antropologi och reklam, i Creative News, 14 februari 

2017

 • Raoul Galli intervjuades av nyhetsbyrån TT för att kommentera en metastudie från Illinois University, över knappt 80 studier från tre decennier om reklam med sexuella inslag, och det övergripande resultatet att ”sex inte säljer”. Artikeln ”Forskare: sex säljer inte produkter” publicerades i Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Upsala Nya Tidning m.fl. svenska dagstidningar, 18 juli.

2016

2015

2014

2013

 • Raoul Galli intervjuades om personalfrågor inom reklambranschen i artikeln Lika barn leka bäst (281 Kb) i Resumé nr. 39-40 (3 oktober 2013).

2012

2011

 • Hösten 2011 gjorde Galli ett inlägg om Pierre Bourdieus samhällsvetenskap i Sveriges Radio P1:s kultur- och idédebattprogram OBS. Debattemat var "Guru igår, död idag?" Hör och läs. Delar av Gallis text återanvändes vid OBS sändning i anslutning till 10-årsminnet av Bourdieus bortgång. Hör och läs.
 • Våren 2011 intervjuades Galli i en film gjord inför reklamtävlingen Guldäggets galakväll 14 april. Se filmen.

2009

 • Raoul Galli intervjuas om relationen konst och reklam i artikeln " Konst som säljer (1008 Kb) " i tidskriften Konstnären, oktober 2009, s. 32ff.
 • Lyssna på intervju i Vetenskapsradion (2009-04-06), länk till annons.
 • Våren 2009 genomförde Galli en etnografisk ministudie för McDonald's i Sverige och internationella reklambyrån DDB, sammanställd i rapporten "Härliga smaker av Amerika på svenska Donken" (ej publ.)

Utvalda publikationer

2021

2020

2019

 • ”Doxa”. I Nyckelbegrepp i socialantropologin, U. Björklund, U. Hannerz & Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.
 • ”Diskurs”. I Nyckelbegrepp i socialantropologin, U. Björklund, U. Hannerz & Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

2018

 • ”Godmorgon, Sverige! Projektet Rehabarenan - en socialantropologisk analys”. Rapport, Samordningsförbundet i Södertälje.
 • ”Sociala fält”. I Nyckelbegrepp i socialantropologin, U. Björklund, U. Hannerz & Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

2017

 • ”Habitus”. I Nyckelbegrepp i socialantropologin, U. Björklund, U. Hannerz & Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.
 • ”Symboliskt kapital”. I Nyckelbegrepp i socialantropologin, U. Björklund, U. Hannerz & Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.
 • ”Förord 2017”. I Nyckelbegrepp i socialantropologin, U. Björklund, U. Hannerz & Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

2016

2012

2011

2010

2008

2005

2003

 • Hela äran – men ansvaret då? Resumé 2003-06-12.

2001

 • International Labour Organization, ILO – En standardhistoria. Rapport, SCORE (Stockholm center for organizational research), Handelshögskolan (Stockholm) och Stockholms universitet.

2000

 • Etik och socialt ansvar som marknadsstrategi: aktörer, arenor och perspektiv. Rapport, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.
 • True Colors: reflexioner kring företaget Benettons globala bilder och praktik. Uppsats, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.