Renita Thedvall
Renita Thedvall. Foto: Juliana Wiklund

Telefon: 08-16 20 00
E-post: renita.thedvall@score.su.se

Forskning

Renita Thedvall är docent i socialantropologi. Hon har i olika projekt fokuserat empiriskt på sysselsättningspolicy, arbetslivsfrågor och sociala frågor. Hon är särskilt intresserad av hur policys skapas och presenteras i form av modeller, indikatorer eller standarder. Mer övergripande är hennes forskning placerad inom policy- och organisationsantropologi samt byråkratins antropologi. Hon har gjort fältarbete i organisationer som EU, Fairtrade International och kommunala socialkontor och förskolor där hon studerat EU-byråkraters, standardsättares, socialarbetares och förskolelärares arbete med att formulera och följa policys. Hon har också intresserat sig för formuleringar i policydokument och dess betydelse för vilken kunskap och vilka värden som får företräde inom ett visst område.

Thedvalls pågående forskningsprojekt heter Managing preschool the Lean way. An industrial management model enters childcare och är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet undersöker införandet och arbetet med managementmodellen Lean i kommunala förskolor. Lean-modellen kommer ursprungligen från bilindustrin och har spridit sig som en löpeld inom offentlig sektor under de senaste åren. Inom bilindustrin handlar Lean om att skapa effektiva flöden i produktionsprocesser och ge mer värde till kunden. Lean har ett tydligt fokus på effektivitet, rationalitet och kundnytta, men verksamhet som rör barnomsorg har andra värden att ta hänsyn till såsom likabehandling, utbildning och omsorg. Syftet med projektet är att undersöka hur de kulturella logiker och den standardisering av processer, som följer av Lean, styr diskurser och praktiker i kommunala välfärdssektorn, särskilt förskolor. Kulturella logiker kommer med en uppsättning värderingar, diskurser och praktiker. När tillsynes skilda logiker som omsorgs- och utbildningslogik, å ena sidan, och effektivitets- och kundvärdeslogik, å andra sidan, måste vävas samman i standardiserade procedurer och synliggöras på Lean-tavlor finns det skäl att anta att det kommer att uppstå konflikter. Projektet är placerat på Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet.

Utvalda publikationer

2015

  • Tamm Hallström, Kristina and Renita Thedvall. Managing Administrative Reform through Language. Implementing Lean in Swedish Public Sector Organizations. Special issue ‘After NPM’ edited by Kajsa Lindberg, Barbara Czarniawska and Rolf Solli. Scandinavian Journal of Public Administration.
  • Thedvall, Renita. Managing preschool the Lean way. Evaluating work processes by numbers and colours. Special issue ‘Governing by Numbers: Audit Culture Revisited’ edited by Cris Shore and Susan Wright. Social Anthropology 23(1):42-52.
  • Garsten, Christina, Jessica Lindvert and Renita Thedvall (eds). Makeshift Work in a Changing Labour Market: The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era. Northampton MA: Edward Elgar.

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2004

Fullständig förteckning över Renita Thedvalls publikationer (103 Kb)

Forskningsanslag

2015

  • Riksbankens Jubileumsfonds forskningsinitieringsstöd för en workshop och startande av ett nätverk om Mötesetnografi. Workshopen kommer att äga rum på University of Massachusetts, Amherst under hösten 2015 i samarbete med Jen Sandler. (Anslaget är placerat på Score).

Forskarnätverk

  • Meeting Ethnography Network (koordinerat av Jen Sandler University of Massachusetts, Amherst och Renita Thedvall, Stockholm University).
  • Ethnographic Research into Public Sector Reforms: an interdisciplinary research network across Denmark, the UK, and Sweden. Koordinator: Bagga Bjerge, Associate Professor, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University, Denmark.

Konferens- workshopdeltagande

2015

  • Hoping for Improvement. The Lean Model in the Swedish Public Sector, paper presented at the Reform as permanent condition. Ethnographic studies of administrative changes and reforms publication seminar organized by Bagga Bjerge, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University and Nina Holm Vohnsen, Department of Anthropology, Aarhus University, 7-8 december, Aarhus, Danmark.
  • Writing Action. How to Fit Alterations into Action Plan Documents, paper presented at the panel Document-ing Power in an Age of Accountability organized by Kathleen Inglis, Simon Fraser University at the AAA (American Anthropological Association) conference, 18-23 november, Denver, USA.
  • Meeting to Improve: Lean[ing] Swedish Public Preschools, paper presented at the Meeting Ethnography workshop organized by Jen Sandler, University of Massachusetts Amherst and Renita Thedvall, Stockholm University 8-10 oktober, University of Massachusetts, Amherst, USA.

2014

Styrelseuppdrag

Förtroendeuppdrag

Föreläsningar

2014

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.