Samir Shalabi. Foto: privat
Samir Shalabi

Telefon: 08-16 33 75
E-post: samir.shalabi@socant.su.se
Rum: B630