Telefon: 08-16 36 54
E-post: ulrik.jennische@socant.su.se
Rum: B644

Ulrik Jennische är doktorand i socialantropologi vid Stockholms universitet sedan 2011. Han har en masterexamen i kulturantropologi från Uppsala universitet där han även studerat statskunskap. Hans avhandlingsprojekt berör frågor om utveckling, demokrati och småskalig handel i urbana Ghana.

Forskning

Småskalig handel och storskalig utveckling
Ghana har under de senaste decennierna genomgått stora ekonomiska och politiska förändringar. Ekonomiskt har landet anpassat sig till den globala ekonomin genom strukturanpassningsprogram och liberalisering. Dessutom har landet genomgått en demokratiseringsprocess sedan 1990-talet och idag bedöms landet vara bland de mest demokratiska länderna i Afrika. Faktum är att Ghana ofta lyfts fram i utvecklingsdiskursen som ett lyckosamt exempel med en stabil demokrati och hög ekonomisk tillväxt.

Utifrån småskaliga handlares perspektiv syftar denna studie till problematisera denna bild. Den handlar om att försöka förstå deras situation i en politisk och ekonomisk miljö som ständigt förändras. Studiens fält utgörs av en marknad och dess närområden i Tamale i norra Ghana. Det är en stad som förändras fort genom stora infrastruktur- och utvecklingsprojekt samt en intensiv urbaniseringsprocess. Handeln står i centrum av denna utveckling eftersom de flesta som flyttar till staden söker affärsmöjligheter av olika karaktär och storlek. Marknader i Ghananska städer är inte bara platser för ekonomiskt utbyte, utan utgör också nav i spridningen av information, rykten och idéer. Såtillvida är de centrala platser för att studera politisk mobilisering och mediering.

Studien bygger på ett antropologiskt fältarbete som startar augusti 2012.

Publikationer

Jennische, Ulrik (2012),  "Traders, Drivers and the National Health Insurance Scheme in Small Town Ghana". Urban Forum: Volume 23, Issue 4 (2012), pp. 467-481

Läs Ulrik Jennisches blogg om hans fältarbete i Tamale, norra Ghana.