Hilde Lidén, Research Professor, Institute for Social Research, Olso

Barn, transnasjonal migrasjon og hverdagsintegrering

Forelesningen vil ta opp to temaer: Det første temaet handler om migrasjon som familieprosjekt. Hensikten er å vise hvordan familien muliggjør migrasjon, og hvordan migrasjon former familierelasjoner. Familieforpliktelser motiverer migrasjon, mens familieorganisering og slektskapsnettverk skaper betingelser for mobilitet. Migrasjon vil på sin side påvirke familierelasjoner bl.a. ved å endre hierarkiske relasjoner og maktforhold innad i familiene. Jeg vil diskutere dette med utgangspunkt i tre fortellinger som omfatter ulike migrasjonsformer; arbeidsmigrasjon, enslige mindreårige asylsøkere og familiegjenforening.

Det andre temaet jeg vil ta opp er «hverdagsintegrering». Jeg vil her utdype forståelser av sosiale og kulturelle endringsprosesser som barn og familier gjennomgår ved migrasjon. eksemplene henter jeg fra en studie om Barn i utlandet som beskriver utfordringer for minoritetsbarn under lengre utenlandsopphold hos slektninger (Lidén mfl. 2014). Når barn forflytter seg mellom ulike oppvekstomgivelser, vil det kreve vesentlig innsats fra barnets side å tilpasse seg nye rutiner og sosiale og kulturelle koder. De møter spesifikke forventninger til seg ut fra alder og kjønn. Det er blikket utenfra, som barna i studien formidler i møtet med «hjemlandet», som på en informativ måte får fram skiftene i forventninger, mellom samfunn, og mellom familie- og utdanningsinstitusjoner. Min interesse ligger særlig i hvordan selvforståelse og formasjon av selvet formes av skiftene og av hverdagserfaringene.

Seminar will be held in Norwegian.

Kontakt och anmälan: Daniel Hedlund, daniel.hedlund@buv.su.se

All seminars in the series.

Läs mer om Stockholms universitets satsning på forskning om barn, migration, integration.