Isabella Strömberg, PhD student, Department of Social Anthropology, Stockholm University

”Orten”, skolan och fritiden: reflektioner kring 18 månaders fältarbete med elever i 9:e klass

Sedan 1990-talets stora skolreformer har barn och ungas socioekonomiska bakgrund kommit att få allt större betydelse för hur det går för dem i skolbänken. Skillnaderna i utbildningsresultat mellan grundskolor har ökat och segregationen mellan olika grupper i samhället, i relation till klass, utbildningsnivå och migrationsbakgrund, tycks ha förstärkts ytterligare. I denna utveckling har skolor och elever bosatta i socialt och ekonomiskt marginaliserade områden kommit att bli extra sårbara. Konsekvensen är att ett skollandskap har börjat träda fram där dessa bostadsområden ofta, om än inte alltid, också kommit att bli synonyma med lägre skolresultat.

I mitt avhandlingsarbete ligger huvudfokus på den kommunalt drivna grundskolan och det omgivande civila samhället i ett s.k. marginaliserat bostadsområde, här benämnt som Björnbacken. Under sammanlagt 18 månaders etnografiskt fältarbete har jag följt elever i årskurs 9 i deras vardagliga liv, både i skolan och på fritiden. Hur upplever de själva sin skolsituation, sina relationer till vuxenvärlden och de framtidsmöjligheter som står öppna för dem? Vad innebär den sociala kontexten för deras tillgång till socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital när det kommer till att hjälpa eller stjälpa deras skolgång? Vilka resurser står till deras förfogande och vilka saknas? I sökandet efter denna förståelse har fältarbetet omfattat inte bara eleverna själva utan även nyckelpersoner i deras liv: skolpersonal, fritidsledare, fältassistenter, läxhjälpare, föräldrar, etc. Under seminariet den 28/1 kommer jag att presentera delar av mitt fältarbete, funderingar som uppstått under arbetets gång och möjliga vägar framåt i skrivandet.

Isabella Strömberg är doktorand vid Socialantropologiska institutionen sedan 2015. Hennes avhandlingsarbete är en del av forskningsprojektet ”The Impact of Civil Society Organisations on the Educational Achievements of Young People in Marginalised Urban Areas” (CSO). Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och leds av professor Alireza Behtoui. Under det akademiska året 2017-2018 har Strömberg arbetat som gästforskare vid The Graduate Center of City University of New York (CUNY). Där har hon varit ansluten till Children’s Environments Research Group (CERG) och Public Space Research Group (PSRG).

NB the seminar will be held in Swedish.

All seminars in the series.