Kajsa Rudberg, PhD student, Department of Social Anthropology, Stockholm University

Vad är det som påverkar hur elever med lägre socioekonomisk bakgrund presterar i skolan? Sociala relationer och processer i och utanför skolan (arbetstitel)

Under detta seminarium presenterar jag mitt avhandlingsprojekt och mitt fältarbete på två skolor i Stockholmstrakten år 2014-2015. Jag gör mitt avhandlingsarbete inom ramen för ett EU-projekt om skolavhopp i ett antal europeiska länder. Inom detta övergripande projekt har jag riktat in mig på frågan om vilka processer, mekanismer och sociala relationer som kan tänkas påverka hur elever med lägre socioekonomisk bakgrund i Sverige presterar i skolan. Här har jag framför allt fokuserat på processer som pågår inom själva skolan som institution och då i synnerhet de relationer som uppstår mellan elever, mellan elever och lärare samt mellan lärare. Men jag har också till viss del riktat in mig på faktorer utanför skolan som kan ha en påverkan på elevers studieprestationer, närmare bestämt deras socioekonomiska bakgrund samt deras sociala nätverk och eventuella deltagande i sociala fritidsaktiviteter. För att undersöka dessa frågor har jag gjort fältarbete på en högstadieskola och en gymnasieskola. På högstadieskolan deltog jag i årskurs 9 och på gymnasieskolan deltog jag på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ, ett program som är till för elever som inte blivit godkända i tillräckligt många grundskolämnen för att vara behöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Båda skolorna är belägna i bostadsområden där majoriteten av invånarna har en lägre socioekonomisk status. Under seminariet belyser och diskuterar jag med utgångspunkt i etnografiska exempel ett antal teman och frågeställningar som jag kommit att intressera mig för under arbetets gång.

NB seminar will be held in Swedish.

All seminars in the series.