Det här evenemanget är inställt 

Presentationen kommer att ta sin utgångspunkt i en pågående analys av polisärenden gällande misstänkt könsstympning: de anmälningar och utredningar som gjorts i Sverige från det att omskärelse av flickor förbjöds 1982 till idag. Två fall av genomförd omskärelse gällande svenska flickor har nått domstol och lett till fängelsedomar. Samtidigt har, fram till och med 2017, minst sextiofyra flickor genomgått genitala undersökningar – inte sällan utan samtycke från vårdnadshavare, då dessa inte ens vetat att förundersökning pågick.

I ett pågående Forteprojekt (med fil dr Lotta Wendel, jurist) analyserar vi myndigheternas handläggning av misstänkta fall: Hur stort intrång i enskildas integritet anser myndighetsföreträdarna vara proportionerligt gentemot intresset av att stävja en oönskad praktik? Hur påverkas de val som görs angående insatser i enskilda fall av myndighetsföreträdarnas uppfattning om problemets omfattning i Sverige?

Det finns en stark diskrepans mellan allmänhetens övertygelse om stora mörkertal – den allmänna mediebilden av könsstympning av flickor – och det empiriska materialet i form av polisutredningar. Mediebilden motsägs också av den internationella forskningen. Denna pekar på att det finns ett utbrett motstånd mot att praktisera omskärelse av flickor bland berörda migranter i Sverige och resten av Europa. Frånvaron av bekräftade olagliga fall i Europa leder till att värdländerna skärper insatserna för att stävja praktiken – vilket i sin tur leder till stigma och diskriminering för de grupper som samhället egentligen avser att värna.

Biografi: 

Sara Johnsdotter är professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet. 2002 disputerade hon i socialantropologi på en doktorsavhandling om hur svenska somalier ser på frågan om omskärelse av flickor (Created by God; Lunds universitet, 2002). Hennes forskning har handlat om olika aspekter av genitala modifikationer med speciellt fokus på omskärelse av flickor. Mycket av forskningen har skett i samarbete med professor vid Uppsala universitet Birgitta Essén, som är gynekolog och förlossningsläkare. Johnsdotter har representerat Sverige i fem EU-projekt. Under 2014 ledde hon en kartläggning om rättsfall gällande könsstympning i Europa på uppdrag av Europakommissionen. Rapporten skrevs tillsammans med den spanska juristen Ruth Mestre i Mestre (Female Genital Mutilation in Europe: An Analysis of Court Cases. Brussels: European Commission, The Directorate-General for Justice, 2015).