Nedan följer en sammanfattning av utlysningen. Här kan du ta del av hela utlysningen och få information om hur du skickar in din ansökan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i socialantropologi eller på annat sätt i Sverige eller utomlands förvärvat motsvarande kunskaper. Utöver den grundläggande behörigheten krävs särskild behörighet av minst 120 hp i socialantropologi eller motsvarande varav minst 120 hp på avancerad nivå. Minst 30 av högskolepoängen på avancerad nivå skall utgöras av uppsats/projektarbete. Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Doktoranden måste tillfredsställande behärska det engelska språket muntligt och skriftligt.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Doktorander med dokumenterad och egen fullständig finansiering kan söka plats vid samma tillfälle.

Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

  • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten;
  • problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan;
  • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar;
  • metodologisk och vetenskaplig mognad;
  • förmåga att förhålla sig kritisk till materialet;
  • förmåga att strukturera materialet med hjälp av antropologisk begreppsapparat och analysmetod;
  • förmåga att på ett originellt och vetenskapligt sätt genomföra analys (varvid det betonas att originaliteten ska ligga i analysen, inte i materialet);
  • förmåga till etnografisk observation och reflektion.

Läs utlysningen in sin helhet.