Nedan följer en sammanfattning av utlysningen. Här kan du ta del av hela utlysningen och få information om hur du skickar in din ansökan.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) varav doktorsavhandlingen utgör 165 hp och kurser/litteraturinläsning sammanlagt 75 högskolepoäng. Undervisningen på utbildningen på forskarnivå i socialantropologi sker på engelska. Doktoranden måste tillfredsställande behärska det engelska språket muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen utan svårighet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå i socialantropologi, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver den grundläggande behörigheten krävs särskild behörighet av minst 120 hp i socialantropologi eller motsvarande varav minst 60 hp på avancerad nivå. Minst 15 av högskolepoängen på avancerad nivå skall utgöras av uppsats/projektarbete.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Läs utlysningen in sin helhet.