Susann Baez Ullberg, anknuten forskare vid Socialantropologiska institutionen, är tillsammans med Per Becker redaktör för antologin ”Katastrofriskreducering. Perspektiv, praktik, potential” som ges ut av Studentlitteratur.

I boken ställs bland annat frågan om vilken roll motivation och kollektiva minnen spelar för huruvida vi lär oss av kriserfarenheter. Boken vänder sig till såväl studenter och forskare som praktiskt verksamma beslutsfattare inom krisberedskap, humanitära insatser och riskhantering på myndigheter, i kommunal verksamhet och i icke-statliga organisationer.

Susann Baez Ullberg
Susann Baez Ullberg

Susann Baez Ullberg är fil.dr i socialantropologi och arbetar på Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm där hon forskar om och undervisar i katastrofantropologi, risk­reducering och krishantering. Under perioden 2015–2017 är Susann postdokforskare vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och forskar om hur man hanterar klimatförändringar och vattenbrist i södra Peru.

Per Becker är docent i risk och säkerhet vid Lunds universitet med inriktning på samhällets resiliens och hållbarhet. Han har kombinerat forskning med en karriär inom humanitärt bistånd och internationellt utvecklingssamarbete med fokus på katastrofriskreducering och klimatanpassning. Pers forskningsintresse fokuserar på samspelet mellan den fysiska miljön, social organisation och socialt beteende i förhållande till samhällets säkerhet och hållbarhet.

Mer om ”Katastrofriskreducering. Perspektiv, praktik, potential” samt ett smakprov ur boken finns att läsa Studentlitteraturs hemsida.

Läs mer om Susann Baez Ullbergs forskning.