Institutet för Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier (IF) söker en forskare för att forska inom ramen för temat ”Nya teknologier och mänsklighetens framtid” i IF:s forskningsprogram.

Nya teknologier kan komma att producera stora vinster för mänskligheten i termer av välstånd, men är även förknippade med risker. Exempel på sådana framtida teknologier som kan ha stor påverkan är robotisering, artificiell intelligens (AI), avancerad övervakningsteknik och teknologier för förbättringar av människans fysiska, kognitiva och affektiva förmågor. Forskningen kommer att handla om hur dessa teknologier kan påverka både på den individuella och på den samhälleliga nivån.  

Exempel på forskningsfrågor inom temat är:

  • Är human enhancement önskvärt? Om så, vilken typ av enhancement?
  • Vilka möjligheter och risker för en robotisering med sig?
  • Vilka möjligheter och risker för en avancerad övervakningsteknik med sig?
  • Hur kan vi bäst förstå och analysera teknologisk risk?
  • Hur vi bör väga potentiella risker mot potentiella möjligheter?
  • Hur kan vi tillämpa existerande verktyg från andra forskningsområden, som riskhantering och scenarioplanering, för att öka vår förståelse för hur vi bör väga potentiella risker mot potentiella möjligheter?

Arbetet kommer bl.a. att gå ut på att utforska framtidsscenarier som utvärderas med hjälp av tillgänglig forskning och teoretiska verktyg från filosofi, ekonomi och samhällsvetenskap. Du har troligen en doktorsgrad eller kommer snart att disputera i något av dessa eller angränsande ämnen. Målet är att forskningen ska vara relevant för beslutsfattare. Den sökande behöver kunna skriva forskningsartiklar och rapporter på engelska. Det är meriterande att också kunna svenska, men det är inget krav.

För mer information.