Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Anslag för forskningsinitiering kan vara av mycket skiftande storlek men har alltid som mål att öka mobiliteten och främja kontaktytorna i forskarsamhället. Särskild prioritet ges ansökningar med internationellt utbyte.

Beslut om anslag fattas av styrelsens arbetsutskott med cirka 1-2 månaders mellanrum. Inga formella motiveringar till våra beslut ges. Det beviljade anslaget utbetalas mot rekvisition.

Anslag till forskningsinitiering kan sökas när som helst under året. Det finns således inga deadlines att förhålla sig till. Dock måste de aktiviteter som medel söks för planeras med god framförhållning.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför aktiviteten är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

För mer information.