Erik Olsson
Erik Olsson

Projektet strävar efter att fördjupa kunskapen om relationen mellan migration och elitformering. Allt fler bland dem som invandrat till Sverige i tidig ålder, eller är barn till migranter, är välutbildade och befinner sig i det samhällsskikt ur vilket merparten av samhällets makthavande elit rekryteras. Förändringen i den framväxande eliten är en social strukturförändring av det svenska samhället som har paralleller med arbetarklassens och kvinnornas genombrott under 1900-talets andra hälft.

Hur ser karriärvägarna ut för den framväxande eliten som har utländsk bakgrund? Andra frågor som projektet kommer att besvara handlar om hur de med utländsk bakgrund formar sina karriärer jämfört med de infödda svenskarna. Vilka är de främsta hindren till att rekryteras till eliten bland dem med utländsk bakgrund? Hur mobiliserar framgångsrika individer resurser som hjälper dem att överkomma karriärhinder och hur skiljer sig detta mellan de båda grupperna? Hur kan internationella kontakter och tillgång till utländska marknader hjälpa individer till framgång och därmed ge dem en konkurrensfördel? Transnationalitet ses därför i detta projekt som en av de faktorer som tillsammans med etnicitet, kön, ålder och klass kan vara en framgångsmekanism för den framväxande eliten.

Projektet ingår i ett internationellt samarbete som studerar framväxten av eliter bland migranter i flera europeiska länder.

Läs mer om Erik Olssons forskning.

Läs mer om de projekt vid Stockholms universitet som beviljades bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.