A

Adjungerad professor
Innehavare av deltidstjänst för forskning och forskarhandledning, rekryterad från företag eller myndighet, där personen har sin huvudsakliga tjänst.

Akademi
Grekiskt ord, kommer från namnet på den trädgård nära Aten, uppkallad efter sagohjälten Akademos, där Platon undervisade.
Numera avses:

 • sammanslutning av vetenskapsmän, författare eller konstnärer
 • plats där exempelvis vetenskap, konst eller sport utövas
 • synonym till universitet

Akademibokhandeln
Akademibokhandeln startades i början av 70-talet som en liten boklåda på Studentkåren. Nu är den en av Sveriges största bokhandelskedjor. Butik finns ute på Frescati.

Akademisk kvart
En tradition på universitetet att undervisningen börjar en kvart efter hel timme. Tillämpas inte på Stockholms universitet. Traditionen började på den tiden då varje student inte hade en egen klocka utan fick lita till kyrklockans slag. När den slagit timman hade studenten en kvart på sig att hinna till föreläsningen.

Alumn
Person som tidigare studerat på universitetet.

Amanuens, assistent
Person som undervisar på deltid och medverkar i forskning och administrativt arbete.

Ansökan/Antagning
Ansökan/Antagning till universitetets kurser och program sker via www.antagning.se. Där hittar du alla utbildningar som ges vid svenska högskolor och universitet.

Avhandling
Vetenskaplig framställning i skriftlig form. Jämför doktorsavhandling.

B

Biträdande professor
Befordringstitel som universitetet kan ge den person som visat prov på stor pedagogisk skicklighet och dessutom vetenskaplig kompetens i nivå med vad som krävs för en professor.

Bolognadeklarationen
För att öka möjligheten att jämföra betyg och utbildningar internationellt och för att underlätta rörligheten och anställningsbarhet i Europa har Stockholms universitet anpassa kurser och utbildningsprogram enligt den så kallade Bolognadeklarationen.

C

Campusbutiken
Campusbutiken är studentkårens andrahandsbokhandel. Här kan du både spara och tjäna pengar genom att köpa och sälja din kurslitteratur. Campusbutiken ligger i Allhuset.

Case-studier
Undervisningsform där man arbetar med ett verkligt fall, ett case.

CSN
Se Studiemedelsrådgivning.

D

Dekanus
Ordförande i fakultetsnämnd och den främste vetenskaplige representanten för fakulteten.

Disciplin
a) ämne, b) ärende.

Disciplinnämnd
Beslutar om varning och avstängning av student som använder otillåtna hjälpmedel vid tentamen eller som stör eller hindrar undervisningen.

Dispens
Befrielse från till exempel förkunskapskrav till utbildning eller visst examensvillkor.

Disputation
Offentlig diskussion av en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), det avslutande momentet i utbildningen för doktorsexamen. Doktoranden (respondenten) lägger fram och försvarar sin doktorsavhandling och utfrågas av en opponent.

Disputera
Offentligt försvara sin avhandling.

Docent
Akademisk titel som av fakulteten tilldelas person på grund av dennes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Doktor
Person som avlagt doktorsexamen eller har doktorsgrad.

Doktorand
Person som är antagen till och bedriver forskarutbildning.

Doktorandtjänst
Tillsätts för rekrytering till forskarutbildning, avser heltid och är tidsbegränsad.

Doktor honoris causa
Se Hedersdoktor.

Doktorsavhandling
Vetenskaplig avhandling som försvaras offentligt för att erhålla doktorsexamen.

Doktorsexamen
Examen efter genomgångna prov i forskarutbildning och godkänd vetenskaplig avhandling.

Doktor jubilaris 
Se Jubeldoktor.

Doktorspromovering
Festhögtid där doktoranden mottager diplom och lagerkrans eller doktorshatt för sin nya akademiska grad.

E

Examensbevis
Dokument som visar att man uppfyllt fordringarna för viss examen.

Examenshögtider
Arrangeras magistrar för att fira att examen avlagts. Du som tar examen får en inbjudan hemskickad. Magisterpromotionen arrangeras av universitetet. Det kostar inget att vara med men anmälan måste göras i enlighet med inbjudan. Dessutom arrangerar vissa institutioner och föreningar egna examenshögtider.

Examinator
Lärare som förrättar examination.

F

Fakultet
Indelning av ämnesområden för grund och forskarutbildning och forskning. Stockholms universitet har fyra fakulteter: humanistisk, juridisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig. Främste representanten för fakulteten är dekanus och ställföreträdare är prodekanus.

Fakultetsföreningar
Universitetets motsvarighet till nationerna i Lund och Uppsala, men här grupperas studenterna in efter utbildningsområde, inte efter geografisk hemvist.

Fakultetskansli
Berednings- och serviceorgan för fakulteten.

Fakultetsnämnd
Ledningsgrupp för fakulteten med uppgift att planera och organisera grund och forskarutbildningen och forskningen inom fakulteten. Även personer utanför fakulteten, lämpliga för uppdraget, kan ingå.

Forskarassistent
Lärare som främst ska bedriva forskning.

Forskardagarna
Anordnas av universitetet varje år i oktober. Ett antal nydisputerade forskare berättar om sin forskning och svarar på frågor.

Forskarutbildning
Utbildning som ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Forskningsråd
Statlig myndighet med uppgift att initiera och stödja forskning inom ett visst ämnesområde. Inrätta forskartjänster för att få till stånd forskning inom nya områden. Tjänsterna placeras vid universitet eller högskolor.

Försäkringar
Som student måste du se över ditt försäkringsskydd. Universitetets studenter omfattas numera av en personskadeförsäkring. Många försäkringsbolag har specialerbjudanden till studenter. Kontrollera vad som gäller och vilka rabatter du kan få hos ditt försäkringsbolag.
Ska du studera utomlands behöver du ett bra försäkringsskydd. Ofta behövs en ansvars- och olycksfallsförsäkring. Det finns särskilda skräddarsydda försäkringar hos olika försäkringsbolag, men också hos CSN. www.csn.se

G

Gaudeamus
eller i allmänt tal, "Gadden", är Stockholms Universitets Studentkårs tidning. Gaudeamus grundades 1924. Upplaga ca 35 000 exemplar.

Gasque
Studentikos fest.

Grundforskning
Forskning utan direkt syfte på praktisk tillämpning. Större delen av forskningen vid Stockholms universitet är av sådan art. Se även, tillämpad forskning.

H

Handbok för nya studenter
innehåller nästan all den information du behöver som ny student på Stockholms universitet. Bra att bläddra i även om man pluggat ett tag. Studenthandboken

Handledare

 • utses för varje doktorand under dennes forskarutbildning.
 • utses för varje student som ska skriva c- och d-uppsats.

Hedersdoktor
(doktor honoris causa)
Titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Hittegods
Om du hittar något som tillhör någon annan, eller om du har förlorat något, bege dig till Kundservice i Södra huset hus B plan 3, rum 379,eller ring 08-16 24 00.

Högskola

 • det samlande namnet på eftergymnasial utbildning. Kallas vanligen universitet eller högskola.
 • namn på läroanstalt för högre undervisning och forskning men med begränsad omfattning eller speciell inriktning.

I

Inskrivning
Inskrivning vid universitetet sker automatiskt genom att du är antagen till studier. Däremot måste du själv skriva in dig vid Studentkåren om du vill vara med där. Medlemskap i en studentkår är numera frivilligt.

Installation
Högtid när nya professorer installeras i sina ämbeten.

Institution
Arbetsenhet vid universitetet med utbildning och forskning inom ett enda eller en grupp närbesläktade ämnesområden. Det är på institutionen du bedriver dina studier.

Institutionsstyrelse
Ledningsorgan för institutionen som leds av prefekt, företrädare för lärare, anställda och studenter.

J

Jubeldoktor
Jubeldoktor (doctor jubilaris) är en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet.

Jämlikhetssamordnare
Studenter som känner sig utsatta för diskriminering eller t rakasserier på grund av kön, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet eller funktionshinder kan få hjälp av universitetets jämlikhetssamordnare som finns på Studentavdelningen. www.su.se/jamlikhet

K

Kandidatexamen
Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng.

Klubbmästeri
Studentikos förening som ordnar studentpubar.

Kåravgift
Terminsavgiften består av kåravgift och fakultetsföreningsavgift. För nyinskrivna studenter tillkommer en inskrivningsavgift. Att vara med i någon av universitetets studentkårer är sedan 1 juli 2010 frivilligt. 

Kårtröjor
Kårtröjor och andra kårprodukter kan du köpa i campusbutiken i kårexpeditionen.

L

LADOK
Det datasystem där alla dina studieresultat registreras. På "Mitt universitet" kan du se alla dina resultat och ta ut ett utdrag. För att kunna använda "Mitt universitet" behöver du aktivera ditt universitetskonto. Institutionerna ansvarar för att studieresultaten registreras hos LADOK. Du kan som student hämta ett utdrag från LADOK på din institution eller hos Infocenter i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B.

Lantis
Restaurang sammanbyggd med Allhuset. Namnet "Lantis" kommer av att huset tidigare hade ett Lantbruksmuseum.

Licentiatexamen
Är en etappavgång i doktorandutbildningen.

M

Magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng.

Marskalk
Person som har uppsikt över anordningarna vid en festlig tillställning och som är aktiv inom ett klubbmästeri eller dylikt.

Masterexamen
Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng.

Mitt universitet
Stockholms universitets gemensamma portal mitt.su.se. Här kan du bland annat läsa e-post, anmäla dig till tentor, och se dina betyg och resultat.

Mondo
På lär- och samarbetsplattformen mondo.su.se kan du bland annat kommunicera med lärare och kurskamrater, hämta och lämna inlämningsuppgifter samt få information om schemaändringar.

N

Nationellt antagningsbesked
Ett gemensamt antagningsbesked för de flesta högskolor och universitet i landet. Beskedet skickas ut till de som sökt kurser och program och visar antagningsresultatet efter det första och det andra urvalet.

O

Omtentamen
(Omtenta) kan man göra om man misslyckats med en tentamen. Görs oftast strax före nästa termins början. Jämför tentamen.

Opponent
Person som utsetts att granska och kritisera doktorsavhandling under disputation samt att ställa frågor till respondenten.

P

Prefekt
Ledare för en institution med ansvar för dess verksamhet, administration och ekonomi.

Prodekanus
Ställföreträdare för dekanus.

Professor
Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde men medverkar även i grundutbildningen.

Professor emeritus/emerita
Titel som används när en professor gått i pension. Började användas 1916.
Latin: "den som tjänat ut", "veteran".
Uttalas eméritus, emérita. Pluralis emériti.
Begreppet "emeritus" används även ibland i mer studentikosa sammanhang som titel på f.d. förtroendevalda inom studentorganisationer.

Prorektor
Ställföreträdare för universitetets rektor.

R

Recentior
Nyinskriven student.

Registrering
Sker inför varje terminsstart vid den institution där du ska läsa.

Registerutdrag
Om du vill se att dina studieresultat blivit registrerade kan du besöka  Infocenter i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B. Där kan du kontrollera dina resultat i Ladok och även göra ett registerutdrag. Utdrag kan du även be om på din institution.

Rektor
Högste företrädare för universitetet. Utgör tillsammans med prorektor och förvaltningschefen universitetets ledning.

Respondent
Den som försvarar sin doktorsavhandling vid disputation.

S

Sektion
Delområde av fakultet.

Seminarium
Sammanträde där man diskuterar ett vetenskapligt problem eller en uppsats. Tillsammans med föreläsningar och laborationer den vanligaste undervisningsformen.

Sexa
Uppsluppen middag (gärna med toastmaster).

Sexuella trakasserier
Tio procent av universitetets kvinnliga studenter utsätts någon gång för sexuella trakasserier av lärare eller kurskamrater. Universitetet har utbildat rådgivare som du, man eller kvinna, kan vända dig till om du drabbas. Kontakta Studentavdelningens jämlikhetssamordnare, Studentkåren eller Studenthälsan.

Sittning
(Stor) middag, ofta med toastmaster och 3-rätters middag.

Stipendier
Pengar som kan sökas av studenter som läser på grundnivå eller studenter som antagits till forskarutbildning. Information om stipendier.

Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO
är en samarbetsorganisation för studentkårerna i Stockholm. De arbetar för att utvidga studentlivet i Stockholm. SSCO erbjuder studentbostäder genom dotterorganen Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och Andrahandsförmedlingen på www.ssco.se. SSCO erbjuder också studentrabatter, festverksamhet kring Nobelfesten och Valborg, Foreign Student Service med mera. 

Studentavdelningen
Ansvarar för bland annat studieinformation, antagning, studie- och karriärvägledning, stöd till studenter med funktionsnedsättning, högskoleprovet, examen, Studie- och språkverkstaden. Ligger i Studenthuset, Universitetsvägten 2B. Du som vill ha ett enskilt samtal med en studie- och karriärvägledare kan besöka Studenthuset. Tidsbokning behövs ej.

Studentbostäder
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) erbjuder bostad till dig som är medlem i Stockholms universitets studentkår. Väntetiden för en studentbostad har varierat under de senaste åren. Sök därför bostad i god tid. www.sssb.se

Studentikos
Uppsluppen, skojfrisk, och sorglös.

Studentlokaler

 • Allhuset
  Allhuset har blivit något av Frescatis hjärta. Många av Studentkårens arrangemang äger rum i Rotundan som är belägen i huset, så som onsdagspubar, seminarier och debatter. I Allhuset finns Campusbutiken, Akademibokhandeln, microrum med matplatser, Lärandecentrum och bankomat.
 • Juristernas hus
  I nära anslutning till tunnelbanan ligger juristernas eget tillhåll, Juristernas hus. Huset uppfördes 1990 och har blivit ett kärt andra hem för alla jurister såväl aktiva som enbart medlemmar. Till Juristernas hus är alla välkomna på fester, onsdagspubar, talarpubar eller för att äta lunch.
 • Greens Villa (eller Gröna villan)
  Naturvetenskapliga Föreningen (NF) har sina lokaler i Greens Villa (mellan Arrheniuslab och Geovetarhuset).
 • Gula villan
  Gula villan (bakom biblioteket i Frescati) är hemvist för fakultetsföreningarna Humanistiska Föreningen (HumF.
 • Nobelhusen
  I Nobelhusen även Samhällsvetenskapliga föreningen, närmare bestämt i Café Bojan.
 • Smedjan
  Smedjan är Föreningen Ekonomernas nya lokal, belägen i Kräftriket i Hus 8. I Smedjan har medlemmarna tillgång till universitetets billigaste kopiering, mikrovågsugnar, läsplatser och internetuppkopplade datorer.
 • Studenthuset
  I Studenthuset finns Infocenter, där du kan få svar på frågor kring antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen, studieintyg och mycket annat. Här hittar du också Studentavdelningens alla studentstödjande aktiviteter, som allmän studie- och karriärvägledning, Studie- och språkverkstaden, Studenthälsan och service till studenter med funktionsnedsättning. Du kan också ta en fika i cafét, eller använda Studenthusets läsplatser. Studentkåren har också sitt säte här.
 • Villa Bellona
  Villa Bellona är det röda hus i Frescati som ligger mellan restaurang Lantis och Södra huset.

Studie- och språkverkstaden
Studie- och språkverkstaden finns i Studenthuset och erbjuder undervisning i akademiskt skrivande och individuell texthandledning samt kurser och individuell handledning i studieteknik och att tala inför grupp.  Studie- och språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Stockholms universitet.

Studiemedelsrådgivning
Studentkåren kan erbjuda alla medlemmar kvalificerad studiemedelsrådgivning. Du kan få hjälp med de flesta frågor kring dina studiemedel, förlorade studiemedel, återbetalningsproblem, studiemedel för utlandsstudier, problem med att komma fram till din handläggare på CSN med mera. Rådgivaren finns på studentkåren.

Studierektor
Lärare som leder utbildningen vid en institution.

Studierelaterade problem
Under studietiden kan det hända att du av någon anledning blivit orättfärdigt behandlad. Du kan ha hamnat i kläm mellan de regler som styr universitetets verksamhet eller du kanske har blivit underkänd i en uppsats eller har problem med någon lärare. Det är bara några exempel på utbildningsrelaterade problem som du kan råka ut för. För att få hjälp kan du vända sig till Infocenter i Studenthuset, Universitetsvägen 2B. Där slussas du sedan vidare till den person som kan hjälpa dig med ditt ärende.

Studievägledning
Vid universitetet finns studievägledning på respektive institution, samt  allmän studievägledning i Studenthuset. Här kan du läsa mer om studievägledning vid Stockholms universitet.

Symposium
Ett slags vetenskaplig konferens.

T

Tentamen
Tenta, muntligt eller skriftligt prov.

Tentera
Tenta, göra ett muntligt eller skriftligt prov.

Teckenspråkstolk
Teckenspråkstolk finns vid universitetet för alla som behöver. Kontakta enheten för teckenspråkstolkning i god tid. Tolkservice finns i Frescati i Södra huset, hus F.

Terminsräkning
Den räkning med medlemsavgift som du betalar när du blir medlem i studentkåren
Medlemskap är numera frivilligt.

Tillämpad forskning
Forskning som skall utnyttjas för visst konkret syfte och inriktad på praktiska problemlösningar. Jämför grundforskning.

Tvärvetenskap
Vetenskap som anknyter till flera vetenskaper, är gränsöverskridande.

U

Universitet
Högskoleenhet med fakultetsorganisation.

Universitetsadjunkt
Lärare med examen från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande kompetens och med pedagogisk skicklighet.

Universitetskonto
Universitetskontot är ditt personliga konto som ger dig tillgång till universitetets IT-tjänster. För att få ett universitetskonto, gå in på su.se/aktivera

Universitetskort
Du behöver ett universitetskort för att kunna låna böcker på universitetsbiblioteket och för att kunna skriva ut, kopiera och skanna på den gemensamma utskriftstjänsten. I samband med att du aktiverar ditt universitetskonto beställer du ditt universitetskort. Kortet skickas till din postadress. Glöm inte att kontrollera att vi har rätt adress till dig!

Universitetslektor
Lärare med doktorsexamen och pedagogisk skicklighet.

Uppdragsforskning
Forskning som utförs på uppdrag av myndighet eller företag.

Utbildningskatalogen
Alla de kurser och program som ges vid Stockholms universitet hittar du i den webbaserade utbildningsdatabasen. Utbildningskatalogen finns även som tryckt material och i blädderbar version på universitetes webbplats. Den kommer ut varje år i februari.

V

Viktig information
"En lyckad terminsstart" är en broschyr som dealas ut till alla nya studenter varje termin.
Den innehåller information om vad du bör göra innan du börjar dina studier. Ta del av checklistan för en lyckad terminsstart på webben.

Välkomstdagen
Välkomstdagen för alla nyinskrivna studenter äger rum i början av varje termin. Den arrangeras av Studentkåren och universitetet. Då får en personlig inbjudan i brevlådan.

Ä

Ämnesråd
Kontakta studiebevakarna på Studentkåren för information om ämnesråd.

Ö

Öppet hus
Universitetet anordnar varje år i mars ett Öppet hus för dem som är intresserade av universitetets utbildningar. Arrangemanget är ett samarbete mellan Studentavdelningen och universitetets institutioner.