Du har möjlighet att göra MFS – Minor Field Study – i ett utvecklingsland under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret i samarbete med universitet och högskolor.

En MFS-studie ger vanligen värdefulla insikter direkt ”från fältet” i frågor som du har diskuterat inom programmets olika delkurser, och viktig utlandserfarenhet som du har nytta av för ditt vidare arbete inom globala frågor. Som student i Global utveckling är du dessutom särskilt utbildad för att göra just MFS. Studiens fokus ska nämligen ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Som student i Global utveckling gör du MFS som delkurs 1, Fältstudie (15 hp) inom Global utveckling IV. Du måste själv under föregående termin ha sökt och fått ett MFS-stipendium för en fältstudie av relevans för programmets ämnesområde Global utveckling. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna första delkurs, d.v.s. från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaks för att börja nästa delkurs. (Se aktuella terminstider här; fältstudiekursen löper under terminsdel A och B.)

Fältstudiekursen avslutas med att du lämnar in en kort Fältstudierapport, vilken examineras med U/G. Se instruktionerna för denna rapport i dokumentet Anvisningar för Fältstudierapport, Global utveckling IV (nedan). Fältstudierapporten ska vara inlämnad på Mondo vid samma tid som delkurs 1 avslutas (se exakt datum i dokumentet). En godkänd rapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp. Din fältstudie ska också utgöra underlag för din avslutande uppsats i programmet; det är villkoret för MFS-stipendiet.

Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Läs mer här. Där anges även hur ansökningsförfarandet går till. För allmän vägledning för MFS-ansökningar, se förra årets Anvisningar för MFS-ansökan för GU-studenter 2016 (40 Kb) .

I din MFS-ansökan måste du visa att du har en ”akademisk förankring” med en institution (till exempel handledning). För dig som GU-student ska detta vara en av institutionerna inom programmet. Det är också vid denna institution du ska handledas under den avslutande delkursen Examensarbete, då du skriver uppsats med MFS-studien som bas. (Obs dock att uppsatsen ska vara i Global utveckling, inte inom institutionens disciplin.) Ta själv kontakt med den institution som du vill handledas från, eller kontakta koordinatorn för Global utveckling för vägledning.

Studenter i Global utveckling brukar stå sig mycket väl i konkurrensen med andra studenter, så tveka inte att lämna en ansökan.

Läs mer om MFS här.

Dokument att ladda ner:

Ansökningsomgångar

Höstterminen 2018 för utresa VT 2019

  • 30 augusti – 11 september, 2018 (besked om beslut 26/9)
  • 30 oktober – 13 november, 2018 (besked om beslut 30/11)