Du måste då själv, under föregående vårtermin, ha sökt och fått ett MFS-stipendium. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna delkurs, dvs. från början av november till ca mitten av januari. (Se aktuella terminstider här; fältarbetskursen löper under terminsdel C och D.) Din fältstudie ska utgöra underlaget för den masteruppsats som du skriver under vårterminen; det är villkoret för MFS-stipendiet.

Kravet för MFS är att studien ska göras i ett av de låg- eller medelinkomstländer som finns angivna på UHR:s lista (se Stockholms universitets MFS-info om ”Möjliga värdländer”; du får inte själv ha medborgarskap i detta land). Studiens fokus ska ligga på att studera frågor av betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Du har alltså stor möjlighet att välja en fråga som intresserar dig som student i socialantropologi. Antropologiskt fältarbete ämnar sig dessutom mycket väl som metod för att samla in relevant data för en MFS-studie.

Fältarbetskursen avslutas med att du lämnar in en Fältrapport. Instruktioner för denna rapport ges inom delkursen Anthropological fieldwork. En godkänd rapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp.

Ansökan

Ansökningar, beslut och programhantering av MFS sköts vid Stockholms universitet av Studentavdelningen. Hitta information om hur ansökningen utförs, behörighetskrav m.m. här: www.su.se/mfs.

I din MFS-ansökan anger du Eva-Maria Hardtmann, studierektor i socialantropologi för avancerad nivå, som akademisk handledare/institutionsrepresentant. Om du beviljas MFS-stipendium får du under själva fältarbetet handledning av läraren för delkursen Anthropological fieldwork. Du kommer få en enskild handledare under programmets sista termin, då du ska skriva en masteruppsats med MFS-studien som bas.

MFS genomförs även genom stöd av en kontaktperson i värdlandet. Du ordnar själv denna kontaktperson, som måste ha verifierat detta innan ansökan om MFS lämnas in. Kontaktpersonen assisterar i första hand med praktiska frågor och om möjligt med vetenskapliga synpunkter. Observera att kontaktpersonen inte behöver vara vid ett universitet utan till exempel kan arbeta i en organisation.

Ytterligare information

Ta del av Stockholms universitets information om MFS på su.se/mfs.