Hur du kan öka dina chanser att arbeta med det du vill?! Tanken med dagen är att du som student ska få tips och råd om hur du kan använda dina antropologiska kunskaper på arbetsmarknaden. Det blir presentationer och panelsamtal med inbjudna gäster. Under eftermiddagen kommer du att kunna ställa frågor och samtala med presentatörerna.

Mässa och mingel, 12.30–13.00, utanför DeGeersalen

 • SU Alumni (Stockholms universitets alumnnätverk)
 • SUS (Stockholms universitets studentkår)
 • Akademikerförbundet SSR (fackförbund som organiserar bl.a. ekonomer, samhällsvetare, socionomer)
 • Mentor Sverige (ideell organisation som jobbar med mentorskap för ungdomar mellan 13 och 17 år)

Panelsamtal, 13.00–17.00, DeGeersalen

Moderator: Dennis Forsgren

13.00 – Välkomna!

Professor Mark Graham, prefekt vid Socialantropologiska institutionen, hälsar välkomna.

13.15 – 14.00 Panel 1

 • Michael Barrett, intendent, Afrika, Världskulturmuseerna, Etnografiska museet
  Michael Barrett arbetar sedan 2005 som intendent för samlingarna från Afrika vid Världskulturmuseerna. Som ämnesintendent är han ansvarig för att dokumentera och öka kunskapen om samlingarna och att initiera utställningar, program och forskning kring ämnen som ger perspektiv på samlingarna. En intendent fungerar som expert för ett eller flera ämnesområde(n) inom ett museum och som länk mellan samlingarna och omvärlden, vilket innebär att vara kontaktperson när forskare, konstnärer, media, studenter och allmänheten vill veta mer om samlingarna eller när t ex andra museer vill låna föremål ur samlingarna. Michael disputerade i kulturantropologi vid Uppsala universitet (2004) och förutom kulturantropologi läste han, med början 1992, bl a u-landskunskap och Afrikanistik (African studies) vid samma lärosäte.
 • Haris Agic, projektledare, Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting
  Arbetar på Kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting med att leda uppbyggnaden av Sveriges första Kompetenscentrum för kultur och hälsa i vården.
  Kompetenscentrumet:
  – sammanför forskare, kulturutövare, vårdgivare och vårdtagare och fungerar som en knutpunkt för dessa perspektiv.
  – synliggör sambandet mellan kultur och hälsa och sprider kunskap om dess goda effekter
  – stödjer arbetet med konst, kultur och hälsa i vården samt främjar kunskapsutveckling och utbyte.
  2007 Masterexamen i socialantropologi vid Stockholms universitet
  2012 Fil. Dr. i medicinsk antropologi vid Linköpings Universitet

14.00 – 14.20 Paus med fika

14.20 – 15.20 Panel 2

 • Rebecka Jalvemyr, kanslichef, FIAN Sverige
  Jag är kanslichef på FIAN, den svenska sektionen av FIAN International. FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och då särskilt rätten till mat och försörjning. Vi stöttar människor att få upprättelse och gottgörelse när de fått sina rättigheter kränkta. Vi håller i utbildningar i mänskliga rättigheter, påverkar beslutsfattare, skriver parallellrapporter till FN samt arbetar med kommunikation och opinionsbildning för att informera allmänheten. Jag pluggade socialantropologi inom ramen för kulturvetarlinjen på Stockholms universitet.
 • Kaisa Huuva, Kulturdepartementet
  Jag arbetar för närvarande på enheten för diskrimineringsfrågor, på Kulturdepartementet och arbetar i första hand med frågor som rör samepolitiska processer. Jag tog en magisterexamen i socialantropologi, år 2005. Dessförinnan var jag utbytesstudent, inom ramen för nordplusprogrammet på Tromsö universitet. Jag sökte mig dit för att jag ville fokusera på urfolks- och samiska studier, för den möjligheten fanns inte i Sverige.
 • Felix Törnqvist, projektledare, Bosättningsenheten, Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge kommun
  Studerade historia, kinesiska och socialantropologi vid SU, HKU och Dongnan University med början 2004. Mastersexamen från avd. för socialantropologi 2012 med uppsats om bostadssegregation och exkludering i Stora Mossen i Bromma. Arbetade 2013-2014 som antropolog på Boverket med romsk inkludering och urbant utvecklingsarbete. Utförde 2015-2016 ett projekt om etablering i privata bostäder i Vingåkers kommun. Arbetar sedan januari 2017 som projektledare i Huddinge kommun med att följa bosättningsarbetet enligt lag 2016:38..

15.20 – 15.40 Paus med fika

15.40 – 16.40 Panel 3

 • Victor Nygren, doktorand, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
  Jag är en ny doktorand vid institutionen som tidigare även läst min master på Stockholm universitet. Under mitt arbete de närmsta åren kommer jag att intressera mig för frågor om politisk subjektivitet och platsens teori och politik på Västbanken. Min forskning kommer att utföras i ett flertal städer på Västbanken och kommer att relatera till flera överlappande forskningsområden: Politisk Antropologi, Subjektivitet och Platsens teori.
 • Ulrik Jennische, doktorand, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
  Ulrik är doktorand i socialantropologi vid Stockholms universitet sedan 2011. Han har en masterexamen i kulturantropologi från Uppsala universitet där han även studerat statskunskap. Hans avhandlingsprojekt berör frågor om utveckling, demokrati och småskalig handel i urbana Ghana.
 • Jenny Lindblad, doktorand, Urbana och regionala studier, KTH
  Jag stötte återkommande på antropologi, en disciplin som jag inte kände till innan, under ett par år i Frankrike. 2010 började jag läsa kurser i ämnet på GU. Med kulturgeografi som fördjupningsämne, p.g.a. intresse av rumsliga och materiella aspekter av sociala relationer, tog jag en kandidat. Antropologi var kul och jag fortsatte med en master på SU. I uppsatsen byggde jag vidare på intresset för hur vi lever i stadsmiljöer och undersökte interaktioner mellan stockholmare och tunnelbanespärrar. 2015 började jag som doktorand på Urbana och regionala studier på KTH, en forskningsmiljö som undersöker stadsutveckling från samhällsvetenskapliga perspektiv. Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur Bordeaux organiseras genom byråkratiska praktiker och dokument.  

16.40 – 17.00 Summering, avslutning

(Med reservation för ändringar).

Då det finns ett begränsat antal platser i DeGeersalen behöver vi veta hur många som kommer. OSA därför senast onsdag 15 mars till Lina Lorentz lina.lorentz@socant.su.se med ditt namn och vilket program eller vilken kurs du läser (ange Antropologernas dag i ämnesraden).

Välkomna!

 

Middag, 17.30, Bojan

Efter mässan och panelsamtalen blir det middag på Bojan från klockan 17.30.

Anmälan till middagen görs till Studentrådet (SOCA). Vänligen besök deras Facebook-sida för information.

För frågor om middagen, hör av dig till studentrådet på socialantropologi@gmail.com.