Malmö universitet

Institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet, söker en doktorand att ingå i forskningsprojektet ”SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden”.

Projektets problemställning tar avstamp i det att hållbar stadsutveckling ofta bygger på en vision där stadens olika delar länkas samman till en helhet, och att etnisk olikhet skrivs ofta fram som ett hot mot denna vision om ’hela staden’. Projektet har en komparativ ansats. Fokus ligger på hur etnisk olikhet i staden hanteras, dels i politiken och av myndigheter på nationell och lokal nivå, dels i människors vardagsliv i blandade och segregerade bostadsområden i Malmö och Köpenhamn. Då studien delvis bygger vidare på en redan genomförd studie i Köpenhamnsområdet, kommer detta projekt ha huvudfokus på Malmö och Sverige.

Sista ansökningsdag: 16 oktober.

För mer information.

Institutionen för Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 80 medarbetare och 2 000 studenter. Institutionen är organiserad i tre enheter: Enheten för fastighetsvetenskap, Enheten för ledarskap och organisation och företagsekonomi samt Enheten för byggd miljö och miljövetenskap. På institutionen bedrivs forskning inom tre samverkande områden; hållbara förändringsprocesser, social utveckling och urban integration samt fastigheter, boende och byggd miljö.

Utbildningsplatserna utlyses inom ramen för ett nystartat forskningsprogram vid Malmö universitet: ”Nyttan med allmännyttan i praktiken”. Forskningsprogrammet är externfinansierat av dels ett praktiknära forskningssamarbete med kommunala allmännyttiga bostadsbolag och dels av projektmedel från Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Det praktiknära forskningssamarbetet syftar till att studera och analysera allmännyttans handlingsutrymme, strategier och praktiker för att skapa mer jämlika levnadsvillkor och tillväxt på kommunal nivå. Forskningsprogrammet inbegriper ett antal olika delstudier med olika metodologiska angreppssätt. Förutom traditionella forskningsmetoder kommer samarbetet också att inbegripa mer interaktiva inslag såsom forskningscirklar och deltagandepaneler där praktiker i bostadsföretagen och andra intressenter blir aktiva i kunskapsproduktionen. Delstudier kan genomföras av enskilda forskare eller grupper av forskare. Flera delstudier lämpar sig som avgränsade doktorandprojekt.

Sista ansökningsdag: 15 oktober.

För mer information.