Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev och CV.
  • Vilket universitet eller vilken högskola du studerar på.
  • Vilken utbildning du går.
  • Om det rör sig om en praktik eller ett examensarbete.
  • Var du vill göra praktiken/examensarbetet (ort och verksamhetsområde/avdelning/enhet).
  • Vilket ämne eller problem du vill undersöka och varför det skulle kunna vara intressant för MSB.
  • Gärna egna förslag på arbetsområden och problemformuleringar.
  • När och hur länge praktiken/examensarbetet kommer att pågå.
  • Vilka förväntningar du har.

För mer information.