VTI bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vid enheten Mobilitet, aktörer och planering bedrivs samhälls- och beteendevetenskaplig forskning om hållbar mobilitet och tillgänglighet med fokus på trafikanter och policy- och planeringsprocesser.

Du kommer att arbeta som industridoktorand inom ramen för MISTRA-programmet ”Sustainable accessibility and mobility services”. Mer specifikt kommer du att arbeta med samhällsvetenskapliga frågor som rör införande och användning av nya tjänster för hållbar mobilitet och tillgänglighet. Det kan röra sig om nya digitala tjänster, samåkning eller andra lösningar som underlättar för människor att röra sig på ett hållbart sätt i urbana miljöer.

Fokus för ditt arbete riktas mot frågor som rör urban politik och planering. Genom ditt arbete ska du fördjupa kunskapen om institutionella faktorer, aktörsförhållanden och maktrelationer som har betydelse för om och hur nya tekniker och tjänster kan utvecklas och implementeras i städer och regioner.

Som forskningsassistent/doktorand vid VTI kommer du att vara inskriven som industridoktorand vid Avdelningen för Urbana och regionala studier vid KTH. Tillsammans med din handledare formulerar du avhandlingens närmare inriktning och deltar aktivt i arbetet inom både SAMS-programmet och MAP-enheten.

Du har en masterexamen (eller motsvarande) med samhällsvetenskaplig inriktning, företrädesvis inom statsvetenskap, samhällsplanering, sociologi, teknik- och vetenskapsstudier (STS) eller liknande. Du är intresserad av hållbar urban och regional utveckling, hållbar mobilitet, organisatoriska och/eller institutionella förändringsprocesser, makt, governance eller liknande teman. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder såsom intervjuer och dokumentanalys.

Sista ansökningsdag: 27 februari 2017.

För mer information.