Våtmarker i Laos. Foto: Fernando Jaramillo
Våtmarker i Laos. Foto: Fernando Jaramillo

Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön. Det handlar om att förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar till dessa.

Forskningsfältet undersöker hur, var och på vilka samhällsnivåer beslut fattas som relaterar till miljön. Hur kan man åstadkomma olika former av politisk, ekonomisk, social och kulturell styrning av miljöpåverkande samhällsprocesser på lokal, nationell och global nivå?

Programmet i samhällsvetenskapliga miljöstudier behandlar hur vetenskap, policyformuleringar och vardagspraktiker samspelar med maktförhållanden. Hur definieras och förstås miljöproblem och dess lösningar, och hur skapas ojämlika förhållanden av sårbarhet?

Under programmets första termin läses fyra flervetenskapliga obligatoriska kurser som ger en introduktion till samhällsvetenskaplig miljöforskning. Termin två och tre består av valbara fördjupningskurser från olika samhällsvetenskapliga discipliner, samt av obligatoriska metodkurser om sammanlagt 15 hp. Val av huvudområde sker under termin ett. Det självständiga arbetet omfattar 30 hp och skrivs under termin fyra. Under termin två och tre finns också möjlighet att göra praktik.

Då examen endast kan utfärdas i ett huvudämne som studenten tagit minst 60 hp inom innebär kursutbudet att programmet erbjuder tre möjliga masterexamina: Kulturgeografi med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier, Socialantropologi med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier, samt Statsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier.

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2019

För ytterligare information om programmet (utbildningsplan, ansökan, med mera) se Statsvetenskapliga institutionens hemsida.