Masterprogram i socialantropologi, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2019

Master's program in Social Anthropology (1373 Kb)

Programmet är flexibelt och tillåter studenterna att i viss mån själva lägga upp studierna.

Obligatoriska kurser är:

 • Antropologins teorihistoria (History and Philosophy of Anthropological Theory), 15 hp
 • Centrala teman i samtida antropologi, 15 hp
 • Antropologisk metod, 7,5 hp
 • Examensarbete/Masteruppsats, 30 hp

Exempel på specialiseringskurser:

(Utbudet av kurser på avancerad nivå varierar terminsvis. Kurser i fetstil är de kurser som erbjöds vt18. Specialiseringskurserna ges endast vårterminer.)

 • Mediernas antropologi, 7,5 hp
 • Antropologiska perspektiv på organisationer, 7,5 hp
 • Medicinsk antropologi, 7,5 hp
 • Digital antropologi, 7,5 hp
 • Transnationell migration, 7,5 hp
 • Hållbar framtid: Nya riktningar inom miljöantropologi, 7,5 hp
 • Den globala ekonomins antropologi, 7,5 hp
 • Urbanantropologi: städer i Mellanöstern, 7,5 hp

Programöversikt:

Programmet är uppbyggt enligt följande:

Termin 1

 • Antropologins teorihistoria (History and Philosophy of Anthropological Theory), 15 hp
 • Centrala teman i samtida antropologi, 15 hp

Termin 2

Kurser kan variera från år till år. En eller två kurser kan bytas ut mot kurser i relaterade discipliner, efter överenskommelse med studierektor. Studenten deltar också i vår Writing Workshops som löper under hela det första året.

Termin 3

 • Individuellt utformade och handledda läskurser, 7,5 hp
 • Antropologisk metod, 7,5 hp
 • Antropologiskt fältarbete, 15 hp

Termin 4

 • Examensarbete/Masteruppsats, 30 hp

Med reservation för ändringar.

Lärandemål

Efter att ha genomgått programmet med ett godkänt resultat har studenten:

 • fördjupade kunskaper om socialantropologisk vetenskapsteori, metod och teoribildning
 • insikt i ett antal teoretiska och/eller regionala specialiseringsområden
 • förståelse för ett antal antropologiska yrkesroller och de krav de ställer på antropologiska kunskaper och förhållningssätt
 • fördjupat sig i ett tillämpningsområde genom praktik, ELLER ha förberett ett socialantropologiskt forskningsprojekt och genomfört fältarbete
 • skrivit en längre uppsats baserad på insamlat material
 • visat sig förtrogen med akademiskt skrivande