Socialantropologi I

Kursen SA1002 (30hp) är dels en fristående introduktion till socialantropologi och dels en grund för fortsatta studier i ämnet. Kursen är indelad i fyra delkurser på 7,5 hp. Terminens olika delkurser är integrerade till en sammanhängande helhet där vi utvecklar vår ämneskunskap och analytiska förmåga.

Läs mer om kursen

Socialantropologi II

Kursen SA2002 (30hp) bygger vidare på Socialantropologi I och ger fördjupade kunskaper i några centrala och aktuella ämnesområden inom antropologin.

Läs mer om kursen

Socialantropologi III

Kursen SA3002 (30hp) ger dig kunskaper så att du kan empiriskt och teoretiskt redogöra för aktuella forskningsteman inom socialantropologin, samt kunna relatera dem till mer övergripande teoretiska strömningar. Kursen ger dig också grundläggande färdigheter i hur man utvecklar och skriver en vetenskaplig uppsats där du använder dina färdigheter från tidigare kurser i socialantropologi.

Läs mer om kursen

Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi

Kursen SA7001 (30hp) ger dig möjlighet att praktisera inom ramen för din utbildning. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär. Du måste själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål.

Läs mer om kursen

Migration, kultur och mångfald

Startar under andra halvan av terminen, omfattar 7,5 högskolepoäng.

Kursen utforskar samtida etnisk och kulturell mångfald från ett socialantropologiskt perspektiv och hur begreppet “mångfald” används i olika sammanhang. Genom att jämföra framförallt europeiska och nordamerikanska erfarenheter diskuterar kursen bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer. Kursen diskuterar vidare de roller som flyktingar och papperslösa invandrare tar i etniskt och kulturellt sammansatta samhällen och analyserar debatterna kring hur mångfalden bör hanteras, särskilt med hänsyn till arbetsmarknadsfrågor, genus och förhållandet mellan generationer.

Genus och sexualitet

Kursen ingår som sista delkurs på Socialantropologi II, omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på engelska.

Kursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk forskning. Kursen tillämpar teoretiska insikter från feminism, psykoanalys, ’gay and lesbian studies’ samt queerteori, för att belysa och analysera en rad konkreta exempel på hur olika samhällen och kulturer hantera genus och sexuella relationer.

Kursen visar hur antropologiska kunskaper utmanar västerländska antaganden kring släktskap, familj och genusrelaterat beteende, liksom innebörden av begreppen kön, genus, och sexualitet.

Kursens olika teman inkluderar reproduktiv teknologi, kroppen, post-socialism, nationalism, maskuliniteter och femininiteter, samt konsumtion. Särskilt vikt läggs vid genus och sexualitetens olika maktdimensioner och deras koppling till ojämlikhet och politik.

Gå till den här sidan för att ladda ned kursplan.