Kursen har som mål att ge dig kunskaper så att du empiriskt och teoretiskt kan redogöra för aktuella forskningsteman inom global utveckling, samt relatera dem till mer övergripande teoretiska strömningar. Kursen syftar också till att ge dig en introduktion till vetenskapsteori, grundläggande färdigheter i forskningsdesign och olika vetenskapliga metoder. Kursen består av tre obligatoriska kurser.

Den första delkursen, Transnationella samarbeten och utveckling, ger fördjupade kunskaper kring vilken roll olika transnationella organisationer spelar i utvecklingsprocessen. Undervisningen tar sin utgångspunkt i den historiska framväxten av olika former av internationellt samarbete, exempelvis inom bistånd och mellan olika NGOs, men fäster också vikt vid andra former av transnationella kopplingar hos till exempel multinationella
företag.

Den andra delkursen, Global utveckling - teorier i förändring, aktualiserar och fördjupar programmets introduktionskurs i en presentation av utvecklingsforskningens frontlinjer. Den tar sin utgångspunkt i millennieskiftets utvecklingsdebatt och följer utvecklingsteoretiska diskussioner fram till dagens fokus på utveckling som en särskild institutionell kunskap och praktik. Teorins betydelse för metodval ges särskilt utrymme.

Den tredje delkursen, Metod och forskningsdesign, ger grundläggande kunskaper i de samhällsvetenskapliga metoder som används inom ämnet global utveckling. Delkursen inleds med vetenskapsteori och ger bekantskap med centrala vetenskapsteoretiska perspektiv. Den ger sedan kunskap i forskningsdesign och källkritik samt färdigheter både i kvalitativa och kvantitativa metoder. I kursen ingår också att skriva en synopsis för programmets avslutande uppsatskurs, med speciell fokus på de metoder som ska användas i det planerade uppsatsarbetet.

Här kan du ladda ned den aktuella kursplanen:  Kursplan Global utveckling III (274 Kb)