För den första delkursen har du möjligheten att välja mellan tre alternativ: fördjupningskursen Tematisk specialisering, att göra praktik, eller åka utomlands för att göra en fältstudie.

Delkursen Tematisk specialisering erbjuder möjlighet till fördjupning inom några förutbestämda tematiska områden med koppling till global utveckling. Delkursen inleds med en översikt över ett antal teman. Studenterna kommer därefter att fördjupa sig inom ett tema och undersöka det i ett jämförande perspektiv som belyser och förklarar likheter och skillnader mellan länder/regioner, med referens till kulturella, ekonomiska och politiska strukturer och den geografiska och historiska kontexten.

Praktik syftar till att ge dig praktisk erfarenhet av hur globala frågeställningar och olika metoder för kunskapsinhämtande kan tillämpas inom företag, offentlig förvaltning eller andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad kontakt med arbetslivet. Praktiken kan bedrivas antingen i Sverige eller utlandet. För val av denna delkurs behöver du under föregående termin har hittat en arbetsplats vars verksamhet har relevans för din utbildning inom Global utveckling-programmet, och där du kommer att bli tilldelad arbetsuppgifter av relevant och avancerad karaktär för denna utbildning.  Praktikplatsen måste godkännas av studierektor för Global utveckling. Praktikperioden löper under hela perioden för denna första delkurs (9 veckor). Praktikkursen avslutas med att du lämnar in en praktikrapport, vilken examineras med U/G. En godkänd rapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp. Läs mer om delkursen Praktik här.

Delkursen Fältstudie innebär att du på egen hand utför en studie i ett utvecklingsland (enligt OECD ́s DAC-lista). Studien ska fokusera på en frågeställning inom ämnesområdet global utveckling, bygga på samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och utgöra grunden för det efterföljande examensarbetet (delkurs två). Planen för fältstudien måste ha fått godkännande av studierektor för global utveckling under föregående termin. Du är själv ansvarig för fältstudiens finansiering och organisering, i första hand genom ett stipendium för MFS (Minor Field Study). Det innebär att du under höstterminen sökt och fått ett MFS-stipendium för en fältstudie utomlands av relevans för ämnesområdet Global utveckling. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna första delkurs. MFS-kursen avslutas med att du lämnar in en MFS- rapport, vilken examineras med U/G. En godkänd rapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp. Läs mer om delkursen MFS här.

Delkurs två, Examensarbete, ger färdigheter i hur man utvecklar och skriver ett vetenskapligt självständigt arbete. Du ska också kunna använda dina färdigheter från tidigare kurser i global utveckling för att skriva detta längre självständiga arbete. Examensarbetet innebär författande av en uppsats som ska skrivas individuellt. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Uppsatsen ventileras under ett seminarium vid terminens slut.

Här kan du ladda ned den aktuella kursplanen:  Kursplan (261 Kb)