Genom att undersöka sociala praktiker för prediktion i olika typer av organisationer syftar projektet till att bidra till kunskap om de underliggande kulturella antaganden och kunskapsformer som utgör basen för anteciperande styrning.

Centrala frågor är: Vilka typer av scenarier skapas i organisationer vars målsättning är att föreslå former för anteciperande styrning? Vilka är de yrkesmänniskor som skapar, legitimerar och sprider scenarier och vilka är de underliggande kulturella rationaliteter och kunskapsperspektiv som formar deras praktiker? Vilka sociala praktiker utgör grund för skapandet, formandet och spridandet av scenarier? Vilken roll spelar den organisatoriska kontexten? Vilka former av kunskap produceras i modeller för globala scenarier?

Genom etnografiskt baserad jämförande analys vill projektet bidra till formandet av ett nytt forskningsfält i skärningspunkten mellan teorier om globaliseringsprocesser, epistemiska gemenskaper inom området framtidsstudier, och teorier om global styrning (governance) - studier av anteciperande styrning. Projektet kommer också att bidra till kunskap om den roll som teorier inom samhällsvetenskap och humaniora spelar i skapandet av scenarier för globala framtidsbilder.